Меморандум про спільну діяльність щодо надання безоплатної правової допомоги

Меморандум
про спільну діяльність щодо надання безоплатної правової допомоги
 

місто Дніпропетровськ                                         20 липня 2015 року

 

    Ми,Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області, Блшагодійна організація " Всеукраїнський благодійний фонд "ГОРЄНІЄ", Всеукраїнська громадська організація "Об"єднання адвокатів,які надають безоплатну вторинну правову допомогу", Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова, Дніпропетровський кліничний воєнний госпіталь, Дніпропетровський обласний військовий комісаріат, полк патрульної служби міліції особливого призначення Міністерства внутрішніх справ "Дніпро - 1", добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Січеслав",Громадське формування "Штаб національного захисту Дніпропетровської області" (далі - Сторони), з метою впровадження програм надання безоплатної правової допомоги та правової просвіти громадян в Україні,

      враховуючи ситуацію,що склалася в країні,

      розуміючи необхідність всебічного ознайомлення громадян України з механізмами захисту своїх прав, гарантованих діючим законодавством України,

       поділяючи спільну мету щодо сприяння доступу до правосуддя учасників АТО, які знаходяться на лікуванні в медичних закладах та проходять/ проходили службу у військових частинах Дніпропетровської області або у зоні проведення АТО, а також тих хто проходить службу у визначених Меморандумом батальйонах,

       усвідомлюючи, що для досягнення цієї мети необхідна співпраця Сторін,

       керуючись Конституцією України, Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, іншими міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законом України "Про безоплатну правову допомогу", іншими нормативно - правовими актами, спрямованими на реалізацію та захист конституційних прав і свобод людини і громадянина,

        беручи до уваги Державну цільову програму формування системи безоплатної правової допомоги на 2013 - 2017 роки,

         виходячи із загального розуміння необхідності забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав і свобод громадян,

         прагнучи забезпечити максимальну ефективність здійснюваних заходів при досягненні спільних цілей

Домовились про таке 

Стаття 1. Загальні положення 

1.1.Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на реалізацію права зацікавлених осіб на безоплатну правову допомогу.

1.2.Предметом цього Меморандуму є об'єднання зусиль та спільна діяльність Сторін задля досягнення мети Меморандуму, що здійснюється у форматі підготовки та реалізації спільних заходів.

1.3.Робочими органами, які забезпечують виконання цього Меморандуму, є Регіональний та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги Дніпропетровського регіону, Головне територіальне управління юстиції та його територіальні органи, Всеукраїнська громадська організація "Об'єднання адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу" та Благодійна організація "Всеукраїнський благодійний фонд "ГОРЄНІЄ";

1.4.Органами, які розпочнуть виконання умов цього Меморандуму, визначаються Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області, Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області, Дніпропетровське міське та Дніпропетровське районне управління юстиції;

1.5.Інші сторони, визначені Меморандумом, за необхідності надання правової допомоги, створюють належні умови для її надання, зокрема безпеку перебування Сторін.

Стаття 2. Напрями співпраці

2.1.Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про співпрацю за такими напрямами:

2.1.1.взаємодія щодо реалізації права осіб на отримання безоплатної первинної та безоплатної вторинної правової допомоги;

2.1.2.створення умов для отримання кваліфікованої правової допомоги учасниками АТО, які знаходяться на лікуванні в медичних закладах та проходять/ проходили службу у військових частинах Дніпропетровської області або у зоні проведення АТО, а також тих, хто проходить службу у визначених Меморандумом батальйонах шляхом надання правових консультацій вказаним особам в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І.І. Мечнікова та Дніпропетровському клінічному воєнному госпіталі, а також в інших узгоджених сторонами місцях;

2.1.3.організація спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості учасників АТО, які знаходяться на лікуванні в медичних закладах та проходять/ проходили службу у військових частинах Дніпропетровської області або у зоні проведення АТО, а також тих, хто проходить військову службу.

2.1.4.спільна взаємодія з громадськими організаціями, органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, державними, підприємствами, установами, організаціями з метою недопущення порушень прав і свобод людини ( за необхідності та за їх згодою);

2.1.5.оперативне розміщення інформації, зміст якої може становити спільний інтерес, на веб ресурсах Сторін;

2.1.6.поширення інформації про право, визначених законодавством категорій осіб, на безоплатну правову допомогу усіма доступними Сторонам засобами;

2.1.7.інші узгоджені напрями співпраці.

Стаття 3. Організація співпраці 

3.1.З метою реалізації права, визначених Меморандумом осіб, осіб на безоплатну правову допомогу, а також положень цього Меморандуму, Сторони, в межах повноважень та наявних ресурсів:

3.1.1.створюють мобільні групи з числа представників Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, Дніпропетровського міського та Дніпропетровського районного управлінь юстиції, Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги у Дніпропетровській обласній та його територіальних органів, Благодійної організації "Всеукраїнський благодійний фонд "ГОРЄНІЄ", Всеукраїнської громадської організації "Об'єднання адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу", з метою надання кваліфікованої правової допомоги бійцям АТО, які знаходяться на лікуванні в медичних закладах та проходять/ проходили службу у військових частинах Дніпропетровської області або у зоні проведення АТО, а також тих хто проходить службу у визначених Меморандумом батальйонах;

3.1.2. мобільні групи за потреби та попередньо узгодженим Сторонами графіком, здійснюють виїзд до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечнікова та Дніпропетровського клінічного воєнного госпіталю, а також до інших узгоджених сторонами місць.

3.1.3.беруть  на себе зобов'язання зберігати конфіденційність персональної інформації, що стала відома у зв'язку з реалізацією Меморандуму, відповідно до вимог законодавства України;

3.1.4.розробляють та спільно затверджують плани спільних заходів;

3.1.5.беруть на себе зобов'язання дотримуватися загальновстановлених морально - етичних норм, добропорядності та доброзичливості.

Стаття 4. Відповідальність осіб

Сторони несуть однакову відповідальність згідно чинного законодавства за невиконання або неналежне виконання положень Меморандуму.

Стаття 5. Прикінцеві положення

4.1.Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання та є безстроковим.

4.2.Дія Меморандуму автоматично припиняється, якщо одна з Сторін не пізніш як за місяць письмово повідомить про свій намір припинити його дію.

4.3.У разі припинення дії цього Меморандуму, заходи, які було розпочато на підставі Меморандуму і не завершено протягом терміну його дії, продовжуються і завершуються згідно з умовами, що були раніше погоджені Сторонами, за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.

4.4.Будь - які зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою згодою сторін і стають його невід'ємною частиною.

4.5.Будь - які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами на дружній основі шляхом проведення консультацій та переговорів.

Вчинено у м. Дніпропетровськ 20 липня 2015 року українською мовою у десяти примірниках ( по одному примірнику кожній зі Сторін), кожен з яких має однакову юридичну силу.

 

 

Начальник Головного територіального          
управління юстиції у                                      
Дніпропетровській області                                      

Л.К. Маньковський

Директор Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
у Дніпропетровській області

Л.О.Яцуба                                      

Голова Благодійної організації                          
"Всеукраїнський благодійний фонд                    

"ГОРЄНІЄ"                                          

О.В. Гречко

Головний лікар Дніпропетровської обласної
клінічної лікарні імені І.І. Мечникова

С.А. Риженко

Начальник Дніпропетровського                        
клінічного воєнного госпіталю                         

А.С. Рильський

Командир полку патрульної служби міліції
особливого призначення Міністерства
внутрішніх справ "Дніпро - 1"

В.П. Печененко                                                                                                              

В.о. заступника війського комісара                  
Дніпропетровського обласного військового     
комісаріату по роботі з особовим складом                                                                                      

А.В. Соловейчик

В.о. командира добровольчого батальйону
патрульної служби міліції особливого
призначення "Січеслав"

М.В. Вишневецький                                            

Голова громадського формування " Штаб       
національного захисту Дніпропетровської         
області"                                                          

Ю.М. Береза

Голова Всеукраїнської громадської
організації "Об'єднання адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову
допомогу"

Т.В. Логойда