Посадові обов’язки

          1.           Здійснює керівництво діяльністю адміністрації Дніпровського району (далі – адміністрація), несе персональну відповідальність перед міською радою, міським головою, виконавчим комітетом міської ради за виконання покладених на адміністрацію завдань.

2.           Представляє без довіреності адміністрацію у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами.

3.           Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

4.           Вивчає та впроваджує передовий досвід за напрямом діяльності.

5.           Є головним розпорядником бюджетних коштів та розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису адміністрації.

6.           Приймає на роботу та звільняє в установленому порядку, технічних працівників та обслуговуючий персонал адміністрації.

7.           Здійснює безпосереднє керівництво адміністрацією, спрямовує, координує та контролює її діяльність.

8.           Погоджує (підписує) річні плани роботи підпорядкованих адміністрації виконавчих органів міської ради та здійснює загальний контроль за їх виконанням.

9.           Погоджує (підписує) пропозиції керівників підпорядкованих адміністрації виконавчих органів міської ради щодо формування річного плану роботи виконавчого комітету міської ради.

10.      Надає пропозиції щодо формування календарного плану основних заходів, що проводять міська рада, Карнаухівська селищна рада та їх виконавчі комітети.

11.      Забезпечує організацію своєчасного та якісного виконання організаційно-розпорядчих документів усіх рівнів за напрямом діяльності,
що зокрема відповідно до чинного законодавства або резолюцією визначено контрольними.

12.      Розглядає документи всіх рівнів та забезпечує організацію своєчасного повернення опрацьованих документів для формування закінчених діловодством справ відповідно до вимог чинного законодавства з питань діловодства.

13.      Уносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників підпорядкованих адміністрації виконавчих органів міської ради, застосування до них заохочень та дисциплінарних стягнень.

14.      Здійснює контроль за своєчасним заміщенням вакансій у підпорядкованих адміністрації виконавчих органах міської ради.

15.      Сприяє підвищенню кваліфікації посадових осіб підпорядкованих адміністрації виконавчих органів міської ради.

16.      Здійснює заходи щодо сприяння організації проведення на території міста громадських слухань за напрямами діяльності підпорядкованих адміністрації виконавчих органів міської ради.

17.      Здійснює чергування по місту у вихідні та святкові дні за визначенням відповідальним черговим по місту.

18.      Забезпечує в межах наданих повноважень безперешкодне здійснення конституційних прав громадян звертатися письмово та на особистому прийомі із зауваженнями, скаргами та пропозиціями щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних, особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.

19.      Затверджує власним наказом положення про структурні підрозділи адміністрації та погоджує посадові (службові, робочі) інструкції працівників підпорядкованих адміністрації виконавчих органів міської ради.

20.      Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників адміністрації та підпорядкованих адміністрації виконавчих органів міської ради.

21.      Вирішує питання щодо преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань працівників адміністрації та підпорядкованих адміністрації виконавчих органів міської ради.

22.      Уносить міському голові пропозиції щодо штатного розпису працівників адміністрації та підпорядкованих адміністрації виконавчих органів міської ради з розрахунком кошторисів на їхнє утримання, у межах затвердженої штатної чисельності та витрат на утримання.

23.      Уносить міському голові пропозиції щодо структури адміністрації та підпорядкованих адміністрації виконавчих органів міської ради.

24.      Здійснює керівництво цивільною обороною району.

25.      Організовує виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконкому міської ради на території району.

26.      Укладає в межах своїх повноважень договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності адміністрації, видає довіреності.

27.      Відкриває і закриває у межах своїх повноважень рахунки в банках, органах Державного казначейства України, має право першого підпису на банківських документах.

28.      Очолює та бере участь у роботі комісій, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених при міському голові та виконавчому комітеті міської ради.

29.      Інформує територіальну громаду з питань, віднесених до компетенції адміністрації та підпорядкованих адміністрації виконавчих органів міської ради.

30.      Забезпечує виконання працівниками адміністрації та підпорядкованих адміністрації виконавчих органів міської ради вимог чинного законодавства.

31.      У межах своїх повноважень представляє адміністрацію у відносинах з державними й громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та громадянами.

32.      Забезпечує інформування мешканців району про діяльність адміністрації.

33.      Звертається до суду з питань про визнання незаконними дій підприємств, установ, організацій, розташованих на території району, які обмежують права мешканців району, а також повноваження адміністрації.

34.      Спрямовує та координує діяльність органів самоорганізації населення на території району.

35.      Забезпечує розроблення проектів розпорядчих актів (рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови) з питань, віднесених до повноважень адміністрації та підпорядкованих адміністрації виконавчих органів міської ради.

36.      Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України, а також виконує завдання, визначені рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

37.      Несе персональну відповідальність перед мешканцями міста за неякісне та несвоєчасне виконання покладених завдань за напрямом діяльності.

38.      Несе відповідальність за свою діяльність в межах, визначених законодавством України.

39.      Здійснює згідно з розпорядженням міського голови повноваження іншого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради на період його тимчасової відсутності.