Регламент виконавчого комітету селищної ради
     Додаток
     до рішення виконкому селищної
     ради від 15.12.2010   № 48
 
 

РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету Карнаухівської селищної ради

 
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
У Регламенті виконавчого комітету Карнаухівської селищної ради (далі – Регламент) наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
виконком – виконавчий комітет Карнаухівської селищної ради;
посадові особи виконавчого комітету селищної ради – особи, які працюють   в органах місцевого самоврядування, мають відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій  і отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;
розпорядчі акти – розпорядження селищного голови, рішення виконкому селищної ради;
кадрова служба – посадова особа, відповідальна за ведення кадрового діловодства;
службове листування – опрацювання вхідної і вихідної кореспонденції   у виконкомі селищної ради;
звернення громадян – пропозиції, заяви, скарги, які надходять селищному голові, виконкому селищної ради;
установлений порядок – порядок, визначений розпорядчими актами селищного голови та виконкому селищної ради для здійснення окремих положень даного Регламенту.
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Порядок діяльності виконкому Карнаухівської селищної ради визначається Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законодавчими актами, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, даним Регламентом та нормативно-інструктивними документами.
Регламент регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконкому селищної ради.
Регламент затверджується рішенням виконавчого комітету. У такому   ж порядку приймаються зміни та доповнення до Регламенту. У випадку прийняття законодавчих актів, що призводять до виникнення розбіжностей окремих положень даного Регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту.
 
Регламент визначає механізм здійснення таких напрямків діяльності виконкому:
планування роботи виконкому;
розпорядчі акти селищного голови та виконкому;
порядок підготовки і проведення засідань виконкому;
протоколювання засідань виконкому;
порядок підготовки та проведення нарад і семінарів;
службове  листування;
контроль виконання документів, листів громадян, доручень селищного голови; робота з кадрами у виконкомі;
робота зі зверненнями та організація особистого прийому громадян;
адміністративно-господарчі питання.
 
ІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКОНКОМУ
 
Планування роботи виконкому здійснюється за перспективними (річними), поточними (квартальними) і календарними (тижневими) планами.
Розробка, погодження, затвердження та контроль за виконанням планів роботи виконкому здійснюється в установленому порядку.
Терміни затвердження планів:
квартальний план роботи виконкому затверджується на останньому  в поточному кварталі засіданні виконавчого комітету селищної ради;
календарний план основних заходів, які проводить селищна рада та її виконавчий комітет, формується щочетверга до 16-00 та передається до виконкому міської ради;
 Контроль за виконанням квартального та календарного планів роботи здійснює керуючий справами виконкому селищної ради.
 
ІІІ. РОЗПОРЯДЧІ АКТИ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ
ТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
 
У межах своїх повноважень селищний голова видає розпорядження.
Виконком у межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконкому приймаються більшістю голосів (50 відсотків + 1 голос) від загального складу виконавчого комітету.
3.3. Забороняється винесення оригіналів проектів рішень виконкому селищної ради з матеріалами до них із будівлі виконкому селищної ради.
3.4. Днями проведення засідань виконавчого комітету визначається третя середа кожного місяця.
Проект розпорядження селищного голови (далі – розпорядження, розпорядчий акт) та рішення виконавчого комітету (далі – рішення, розпорядчий акт) з основних та проблемних питань готуються посадовими особами виконавчого органу селищної ради за напрямком діяльності. Також проект розпорядчого акту готується виконавчим органом селищної ради на підставі пропозицій постійних комісій селищної ради, установ, підприємств та організацій селища після проведення відповідної експертизи з необхідними розрахунками, обґрунтуваннями та прогнозами.
У заголовку до проекту розпорядчого акту стисло викладається суть питання, з якого готується проект. Заголовок починається зі слова “Про...”.
Проект розпорядчого акту має преамбулу, в якій викладаються аналіз стану справ, причини порушення даного питання та визначається мета прийняття розпорядчого акту.
Перший пункт основної частини проекту формулюється з урахуванням змісту заголовка. В основній частині розпорядчого акту (для розпорядження – розпорядча частина, для рішення – вирішальна) визначаються конкретні та реальні завдання, спрямовані на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної розпорядчим актом, перелік виконавців та терміни виконання завдань. У необхідних випадках      у проекті розпорядчого акту можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування відповідних органів про хід виконання встановлених завдань.
Якщо проект розпорядчого акту тягне за собою зміни та доповнення до інших розпорядчих актів, то зміни та доповнення викладаються у даному проекті.
Оформлення проекту розпорядчого акта та додатків до нього здійснюється  в установленому порядку.
Проект розпорядчого акта за  необхідності попередньо узгоджується:
з секретарем селищної ради (за визначенням секретаря ради – головою постійної комісії селищної ради з відповідного питання);
 з  головним бухгалтером виконкому;
з членами виконавчого комітету (для рішення виконкому селищної ради, коли це рішення приймається шляхом опитування).
Якщо при погодженні проекту розпорядчого акту виникають зауваження та пропозиції, посадові особи та члени виконкому  висловлюють особисту думку письмово та додають її до проекту.
Завізований проект розпорядчого акту з документами, що стали підставою для його прийняття, передаються керуючому справами виконкому селищної ради, де проект перевіряється на комплектацію.
На підпис селищному голові проект розпорядчого акту надається керуючим справами виконкому селищної ради.
 Проект розпорядчого акту, підписаний селищним головою, реєструється в установленому порядку і направляється виконавцям встановлених завдань та заінтересованим особам, органам, юридичним особам згідно з реєстром розсилки.
Якщо у розпорядчому акті йдеться про скасування або втрату чинності попереднього розпорядчого акта, то на вказаному розпорядчому акті у правому верхньому куті робиться відповідна відмітка. Така відмітка дає можливість бачити кінцеве опрацювання на первинному документі.
Оприлюднення проектів рішень виконавчого комітету, що підлягають обговоренню, та розпорядчих актів, підписаних селищним головою, здійснюється згідно Положення про доступ до публічної інформації у Карнаухівській селищній раді та її виконавчому комітеті.
Розпорядчі акти підлягають архівному зберіганню, як документи постійного терміну зберігання.
Розпорядчі акти, сформовані у справи, зберігаються протягом термінів, передбачених номенклатурою справ. Після чого розпорядчі акти в упорядкованому стані передаються до державного міського архіву на постійне зберігання.
 Вилучення і видача оригіналів пакету документів зі справ постійного зберігання здійснюється у виняткових випадках тільки за письмовою  вимогою судово-слідчих органів з попереднього дозволу селищного голови.
При цьому у справі залишається точна копія документу, завірена керуючим справами виконкому та акт про необхідність вилучення оригіналу.
Копії та витяги з розпорядчих документів для використання в роботі або в інтересах окремих громадян видаються за письмовим запитом з дозволу селищного голови або керуючого справами виконкому селищної ради
 
ІV. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ
ЗАСІДАНЬ ВИКОНКОМУ
 
4.1.Основною формою роботи виконкому є його засідання. Засідання виконкому (далі – засідання) скликаються селищним головою або у разі його відсутності виконуючим обов’язки селищного голови.
4.2. Планові засідання скликаються відповідно до плану роботи виконкому та проводяться третьої середи кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання для вирішення нагальних питань та прийняття рішень, строки розгляду яких регламентовано законодавчо.
Шляхом опитування членів виконавчого комітету у винятковому порядку розглядаються питання, що стосуються регулювання трудових відносин  з керівниками комунальних закладів, реєстрації об’єднань громадян та змін до статутних документів зареєстрованих об’єднань громадян, нагородження відзнаками місцевого рівня та нагородами влади вищого рівня, якщо строки розгляду зазначених вище питань не збігаються з календарними строками проведення засідань виконкому.
У такому випадку рішення приймаються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету та оголошуються селищним головою на черговому засіданні виконкому.
Засідання вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
Календарні терміни щодо підготовки планових питань до розгляду на засіданні виконкому направляються виконавцям за 20 днів до запланованого строку проведення засідання.
Підготовка питань для розгляду на засіданні здійснюється посадовими особами виконавчого органу місцевого самоврядування та керівниками підлеглих комунальних закладів. Контроль підготовки питань для розгляду на засіданні покладається на керуючого справами виконкому селищноï ради.
Проект рішення з відповідними матеріалами у встановленому порядку надається виконавцями керуючому справами виконкому селищноï ради не пізніше ніж за сiм днів до проведення засідання виконкому.
За необхідністю до матеріалів проекту рішення додається інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, графіки, розрахунки тощо).
У разі порушення виконавцями термінів надання проекту рішення та матеріалів до нього керуючий справами виконкому селищної ради надає селищному голові доповідну записку про стан підготовки планового питання для розгляду на засіданні виконкому.
 На підставі наданих матеріалів не пізніше ніж за п’ять днів до засідання керуючий справами виконкому формує проект порядку денного, який затверджується селищним головою. Проект порядку денного містить перелік всіх питань, що потребують розгляду.
Внесення змін до порядку денного, а саме: зняття з розгляду на засіданні планових питань, внесення на розгляд додаткових питань, здійснюється за попереднім узгодженням з селищним головою не пізніше ніж за два дні до засідання.
Порядок денний засідання направляється селищному голові.
Відповідальним за сповіщення запрошених про час проведення засідання, перелік основних питань та реєстрацію учасників в день проведення засідання є керуючий справами виконкому селищної ради.
На засіданні головує селищний голова, а за його вiдсутностi – виконуючий обов’язки селищного голови. На засіданні рішення виконкому приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються селищним головою.
 Якщо під час засідання виникла необхідність внесення істотних змін до проекту рішення, проект повертається виконавцям на доопрацювання та повторне візування, після чого протягом трьох днів після проведення засідання подається на підпис селищному голові.
На засіданнях членами виконавчого комітету розглядаються та приймаються рішення з таких питань:
плани роботи виконкому;
планові питання;
поточні питання.
Члени виконавчого комітету мають право:
вимагати від доповідачів і виступаючих роз'яснень з питань, що розглядаються;
брати участь в обговоренні питань;
вносити зміни та доповнення до проекту рішення або пропонувати перенесення розгляду питання на наступне засідання.
Запрошені на засідання мають право:
приймати участь в обговоренні питання;
надавати довідки з питань, що розглядаються;
вносити пропозиції до проекту рішення;
задавати доповідачу питання.
 
V.  ПРОТОКОЛЮВАННЯ   ЗАСІДАНЬ   ВИКОНКОМУ
 
Засідання виконкому протоколюються.
Ведення протоколу здійснює керуючий справами виконкому. Наступного дня після проведення засідання виконкому здійснюється діловодне опрацювання матеріалів засідання: складення та направлення протокольних доручень, повернення на доопрацювання проектів рішень виконкому селищної ради, реєстрація та оформлення для розсилання рішень виконкому, прийнятих на засіданні.
Протокол засідання виконкому оформлюється протягом двох тижнів після проведення засідання.
Оформлюється протокол засідання в такому порядку:
рішення про затвердження плану роботи виконкому;
рішення виконкому з основних питань;
рішення виконкому з поточних питань;
інформація “Про хід виконання контрольних рішень виконкому”;
інформація “Про рішення, прийняті між засіданнями виконкому”;
інші процедурні питання.
Протокол засідання виконкому підписується селищним головою, а у разi його вiдсутності – виконуючим обов’язки селищного голови. Матеріали, що надавалися на засідання виконкому для розгляду основних питань, та рішення виконкому додаються до протоколу окремою справою.
Матеріали засідання виконкому зберігаються в установленому порядку.
 
VІ. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАРАД І СЕМІНАРІВ
 
Нарада є організаційною формою діяльності виконкому, яка забезпечує оперативний розгляд і колегіальне обговорення піднятих питань та внесення пропозицій щодо їх виконання до проектів розпорядчих актів селищного голови та виконкому.
Інформація про проведення нарад вноситься до планів роботи відповідальними за їх проведення в установлені терміни.
 
Запрошення учасників наради і підготовка доповідачів здійснюються відповідальним за її проведення. Запрошення учасників наради здійснюється не пізніше, як за один день до проведення наради.
Реєстрація учасників наради здійснюється працівником, який забезпечував їх запрошення.
Для організації навчання та методичних консультацій з посадовими особами виконкому селищної ради, представниками підприємств, організацій, установ проводяться семінари. Дата і тематика семінарів визначається селищним головою, планом роботи, секретарем ради, керуючим справами виконкому. Підготовка і проведення семінарів здійснюється у такому ж порядку, що   і підготовка і проведення нарад.
Дозвіл на присутність представників ЗМІ, на проведення відео-, аудіозапису та фотозйомок в приміщенні, де проводиться нарада, надає керуючий справами виконкому селищної ради.
 Навчання посадових осіб виконавчих органів селищної ради узгоджується з селищним головою.
 
VІІ. КОНСУЛЬТАТИВНІ, ДОРАДЧІ ТА ІНШІ ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ ПРИ СЕЛИЩНОМУ ГОЛОВІ ТА ВИКОНКОМІ
 
7.1. З метою професійно-колегіального обговорення та визначення шляхів реалізації життєво-важливих питань селищний голова і виконком у межах повноважень утворюють консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи             і служби: ради, комісії, робочі групи тощо (далі – допоміжні органи).
7.2. Допоміжний орган утворюється відповідним розпорядчим актом селищного голови чи виконкому селищної ради. Цим же розпорядчим актом затверджується склад допоміжного органу та положення, яке регламентує його діяльність.
Положення про відповідний допоміжний орган в обов’язковому порядку повинно містити такі розділи:
загальні положення – визначається мета створення та коло проблемних питань, які необхідно вирішити за допомогою органу;
основні завдання – визначаються функції та завдання, покладені на допоміжний орган;
організація роботи – визначається форма роботи (збори, засідання тощо), періодичність роботи, форма та періодичність звітності комісії перед селищною радою, селищним головою, виконкомом;
права та обов’язки – визначаються шляхи та методи вирішення завдань, а за необхідності – механізм залучення до роботи допоміжного органу кваліфікованих фахівців, визначається розподіл обов’язків між членами допоміжного органу;
відповідальність – визначається ступінь відповідальності голови допоміжного органу, його заступників, секретаря та членів за неналежне та несвоєчасне виконання функцій та завдань, покладених на допоміжний орган.
Графік засідань допоміжного органу враховується при складанні та формуванні плану роботи виконкому.
 7.4. З моменту створення допоміжного органу його секретар формує робочу справу. У робочій справі мають міститися такі документи:
копія нормативного документа вищого рівня влади (якщо такий існує), на виконання або з урахуванням якого утворено допоміжний орган;
копія розпорядчого акту місцевого рівня, яким утворено допоміжний орган.
Якщо змінюється склад допоміжного органу, вносяться зміни до положення про нього або допоміжний орган скасовується, робоча справа комплектується відповідними розпорядчими документами. У процесі діяльності допоміжного органу його робоча справа доукомплектовується такими документами:
протоколи засідань допоміжного органу;
звіти про виконання протоколів засідань допоміжного органу;
звітна інформація про роботу допоміжного органу.
 7.5. Відповідальність за організацію роботи допоміжних органів покладається на їх голів, а організація діловодного процесу (формування та ведення робочої справи допоміжного органу, ведення протоколів засідань, контроль за виконанням протокольних доручень, які були надані на засіданні допоміжного органу, складання інформаційних звітів про роботу допоміжного органу тощо) – на їх секретарів.
 
VІІІ. СЛУЖБОВЕ  ЛИСТУВАННЯ
 
   8.1. Організація роботи з документами у виконкомі здійснюється   у встановленому порядку відповідно до інструкції з діловодства, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.
 Загальне керівництво за веденням діловодства у виконкомі здійснює керуючий справами виконкому селищної ради.
 Облік службового листування здійснює:
            - спеціаліст II категорiï– в частині опрацювання документів підприємств, організацій, установ та інших юридичних осіб;
            - відповідальний за роботу зі зверненнями громадян – у частині облiку звернень громадян (фізичних осіб).
8.4. Діловодство у виконкомі ведеться державною мовою. Листи від підприємств, організацій, установ та інших юридичних та фізичних осіб і відповіді на них  повинні бути викладеними державною мовою.
 Службове листування включає вхідну та вихідну кореспонденцію.
 Службові документи, що надходять до виконкому селищної ради, приймаються, реєструються спеціалістом II категорiï і надаються на розгляд селищному голові.
 Службові документи згідно з резолюцією селищного голови передаються виконавцям. До підприємств, організацій, установ документи надсилаються поштою або доставляються нарочно.
 Відповідальність за своєчасне та якісне виконання документів несуть посадові особи, зазначені в резолюціях, а також безпосередні виконавці. У випадках, коли обумовлено кілька виконавців, відповідальною є особа, яка зазначена в резолюції першою. Письмова відповідь при цьому готується посадовою особою, зазначеною в резолюції першою. Відповідальний виконавець (особа, зазначена першою у резолюції) має право запросити інформацію із зазначеного питання у інших виконавців (осіб, зазначених після першої в резолюції), а також зібрати нараду для опрацювання даного документа. Інші виконавці беруть участь    у підготовці відповіді в робочому порядку, у зв’язку з чим матеріали (або їх копії) щодо опрацювання надсилаються відповідальній особі (першій в резолюції).
 Якщо документ з об’єктивних причин не може бути своєчасно виконаним, то не пізніше, ніж за три дні до закінчення терміну виконання, виконавець повинен про це сповістити особу, що наклала резолюцію, і має право просити продовження терміну виконання із обґрунтуванням  причин.
Термін перебування службового документа на ознайомленні у виконавця не повинен перевищувати добу.
Виконані документи повертаються до особи, яка веде облік службового листування.
Відпрацьованим вважається документ, якщо резолюцію керівника виконано в повному обсязі.
Якщо документ визначено підставою для прийняття розпорядчого акта, то виконавець робить копію листа і підшивас його до розпорядчого акта.                
У разі втрати документа відповідальна особа пише пояснювальну записку на ім’я селищного голови, який визначає подальші дії щодо загубленого документа.
Вихідні документи за підписом селищного голови реєструються в Книзі вихідноï кореспонденцiï.
Документи фінансового характеру підписує селищний голова та головний бухгалтер виконкому. На таких документах ставиться гербова печатка.
Робота з архівними документами у виконкомі здійснюється у встановленому порядку.
 
1Х. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЛИСТІВ ГРОМАДЯН, ДОРУЧЕНЬ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ
 
 Контролю підлягають документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.
 Контроль за виконанням документів, рішень і розпоряджень здійснює селищний голова.
9.3. Обов’язковому  контролю  підлягає виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших органів вищого рівня, доручень Президента України  і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, запитів і звернень народних депутатів України. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації розробляється план контролю, яким визначаються проміжні контрольні терміни стану виконання завдань та відповідальні особи.
9.4. Координацію роботи за виконанням контрольних документів здійснює керуючий справами  виконкому селищної ради.
 Аналітичні та інформаційні матеріали про стан виконання встановлених завдань, підготовлені згідно з проміжними контрольними термінами, доповідаються селищному голові не пізніше, ніж у десятиденний термін, визначений документом або планом контролю.
З матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи повного виконання завдань, селищний голова дає доручення відповідним виконавцям щодо вжиття додаткових заходів для усунення причин, що перешкоджають виконанню завдань.
 
Х. РОБОТА З КАДРАМИ У ВИКОНКОМІ
 
10.1. Стратегія роботи з кадрами у виконкомі селищної ради визначається відповідно до державної кадрової політики, вимог чинного законодавства та потреб реформування кадрової роботи.
10.2. У роботі з кадрами виконком керується: Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією”, іншими законами України, Кодексом законів про працю України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями Дніпродзержинської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, рішеннями Карнаухівської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та даним Регламентом. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування керується також відповідними рекомендаціями Головдержслужби України, Мінпраці та Мін’юсту.
10.3. Організацію кадрової роботи у виконкомі здійснює керуючий справами виконкому селищноï ради.
 Прийняття на службу до виконавчого органу селищної ради здійснюється шляхом конкурсного відбору у встановленому порядку або за іншою процедурою, передбаченою законодавством. Посадові особи, призначені на посади, представляються селищним головою на оперативних нарадах.
 Для набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на службу у виконавчому органі селищної ради або на зайняття більш високих посад, може проводитися їх стажування на відповідних посадах згідно чинного законодавства.
10.6. Особи, які вперше приймаються (обираються) на службу  у виконавчий орган селищної ради, складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування, підписують її текст, який зберігається за місцем їх роботи.
10.7. Посадові особи підписують текст Попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією” і Загальні правила поведінки державного службовця.
 10.8. Посадові особи щорічно складають декларації про доходи в порядку, визначеному чинним законодавством. Претенденти на службу в органах місцевого самоврядування складають і подають декларації разом з заявою про участь у конкурсі. Контроль за своєчасністю подання декларацій здійснює керуючий справами виконкому.
10.9. При прийнятті на службу до виконавчого органу селищної ради присвоюються ранги  в межах відповідної категорії посад. Посадовим особам ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, за результатами роботи.
10.10. Для заміщення посад і просування по службі у виконавчому органі селищної ради створюється кадровий резерв, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться
робота, спрямована на підвищення їх ділової кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.
10.11. Посадові особи виконавчого органу селищної ради згідно з чинним законодавством один раз на рік звітують перед селищним головою про виконання покладених на них завдань і обов’язків, за результатами чого робиться щорічна оцінка.
10.12. Для оцінки ділових та професійних якостей, кваліфікації посадових осіб виконавчого органу селищної ради посадові особи один раз на 4 роки підлягають атестації.
10.13. Документи з кадрових питань, які надаються посадовими особами на розгляд селищному голові, в обов’язковому порядку узгоджуються з кадровою службою виконкому.
10.14. На кожного працівника, прийнятого на роботу до виконавчого органу селищної ради, оформлюється особова справа, ведення якої регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 №731 “Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади”.
10.15. Особові справи, в т.ч. й архівні особові справи, зберігаються в сейфі та видаються тільки з дозволу селищного голови. Кожна посадова особа може працювати, брати на ознайомлення власну особову справу. Не допускається винесення особової справи з приміщення кадрової служби.
10.16. Трудові книжки ведуться на всіх працівників виконавчого органу селищної ради. Працівники, що приймаються на роботу, надають кадровій службі трудову книжку встановленого зразка.
10.17. Трудові книжки зберігаються на рівні документів суворої звітності. Порядок заповнення трудових книжок та вкладок до них, їх обліку та видачі в разі звільнення регламентує “Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах та організаціях”.
10.18. Прийняття на роботу керівників закладів, які належать до комунальної власності, здійснюється селищним головою одноособово. Кадрова служба здійснює облік особових справ керівників комунальних закладів.
 Для аналізу діяльності кадрова служба готує державну статистичну звітність, терміни подання якоï визначені на бланках звітності. Копії звітності зберігаються у кадровій службі виконкому в обов’язковому порядку.
10.20. Преміювання працівників виконавчого органу селищної ради здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”. Примірник наказу про преміювання працівників надається до бухгалтерії.
10.21. Відповідно до чинного законодавства України та згідно з графіками відпусток посадовим особам селищної ради та її виконавчого органу надаються щорічні відпустки.
10.22. Відпустка надається на підставі заяви працівника, який зобов’язаний письмово повідомити кадрову службу за два тижні. Заява адресується на ім'я селищного голови. На підставі резолюції селищного голови на заяві працівника кадрова служба готує наказ про відпустку.
Контроль за дотриманням графіку відпусток та оформленням документів, пов’язаних з відпустками, здійснюється кадровою службою виконкому.
 
ХІ. РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ
ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
 
 Облік звернень громадян, а також  депутатських запитів, що містять фактичні звернення громадян, ведеться керуючим справами виконкому.
Опрацювання звернень громадян у виконкомі селищної ради здійснюються у встановленому порядку. Після розгляду звернень громадян селищним головою, керуючий справами згідно з резолюцією селищного голови направляє їх для вирішення посадовим особам, депутатським комісіям чи службам відповідно до їх компетенції з установленням конкретних термінів надання інформації про вжиття заходів та надання відповіді заявнику.
Контроль за термінами та якістю опрацювання звернень громадян    і аналіз звернень, що надійшли до селищного голови та виконкому селищної ради, здійснює керуючий справами виконкому.
Відповідальність за якісний і своєчасний розгляд та виконання звернень громадян покладається на виконавця.
 Особистий прийом громадян проводиться селищним головою, секретарем селищної ради, керуючим справами згідно з графіком прийому:
 селищним головою – у четвер з 8-00 до 17-00;
секретарем селищної ради – у понеділок з 8-00 до 17-00;
керуючим справами виконкому – у п’ятницю з 8-00 до 15-45.
 
ХІІ. АДМІНІСТРАТИВНІ  ПИТАННЯ
 
З метою упорядкування робочого часу у виконавчому комітеті початок роботи у виконкомі встановлюється з 8.00 за київським часом, відповідно тривалість роботи по днях тижня: понеділок, вівторок, середа, четвер – по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця – 7 годин; вихідні дні – субота і неділя. Початок перерви на обід о 12.00, її тривалість – 45 хвилин.
У разі залучення до роботи працівників виконкому у святкові та вихідні дні за окремим розпорядженням селищного голови їм надається день відпочинку в інший день за їх заявами. Перебування працівників селищної ради у будівлі селищної ради у вихідні та святкові дні дозволяється лише за розпорядженням селищного голови або осіб, які його заміщують. Вивезення за межі будівлі виконкому майна, оргтехніки тощо без узгодження з матеріально-відповідальною особою забороняється.
Для опрацювання документів у закритому режимі в селищній раді встановлюється єдиний день – вівторок.
 
 
 
Керуючий справами
виконкому селищної ради                                                          Н. В. Іванюженко