Посадові інструкції працівників виконавчого комітету Карнаухівської селищної ради

                                                    Додаток
 до розпорядження селищного голови
 від 01.07.2011 № 71-р

 
РОЗПОДІЛ ОБОВ´ЯЗКІВ
між керівництвом Карнаухівської селищної ради
та її виконавчого комітету
 
СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА
 
1. Здійснює загальне керівництво і організовує роботу селищної ради та її виконавчого комітету згідно статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 
2. Скликає сесії селищної ради і головує на її пленарних засіданнях.
 
3. Забезпечує підготовку проектів рішень на розгляд ради та здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного та культурного розвитку селища, цільових програм, місцевого бюджету.
 
4. Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.
 
5. Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових коштів, використовує їх за призначенням, визначеним радою.
 
6. Вносить на розгляд селищної ради пропозиції:
            - щодо кандидатури на посаду секретаря селищної ради;
            - щодо кількісного і персонального складу виконавчого комітету;
            - щодо структури і штату виконкому селищної ради.
 
7. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.
 
8. Здійснює необхідні заходи щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій.
 
9. Координує роботу інспекторів Баглійського РВВС у селищі.
 
10. Здійснює керівництво організацією благоустрою селища, озеленення, охорони насаджень і водоймищ, створення місць відпочинку громадян.
 
11. Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори та угоди.
 
12.  Видає розпорядження у межах своїх повноважень.
 
13.  Візує довідки, доручення, вихідну кореспонденцію.
14.  Призначає на посади та звільняє посадових осіб місцевого самоврядування, керівників установ та організацій комунальної форми власності, затверджує штатні розписи, графіки щорічних відпусток, вирішує інші кадрові питання.
 
15. Здійснює преміювання посадових осіб виконкому селищної ради відповідно до їх особистого вкладу та керівників підвідомчих установ      і організацій.
 
16. Координує діяльність органів самоорганізації населення, застосовує заохочення та стягнення за неналежне виконання обов’язків головами квартальних комітетів.
 
17. Як керівник органу опіки та піклування забезпечує додержання законодавства про охорону дитинства.
 
18.   Веде особистий прийом громадян.
 
19. Забезпечує додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.
 
20. Організовує відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних   з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.
 
21. Бере участь в організації та проведенні загальноміських заходів, нарад, семінарів, конференцій у визначеній його компетенцією сфері.
   
СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ
 
1.  Здійснює повноваження згідно статті 50 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”; виконує організаційне, інформаційне, діловодне, методичне забезпечення діяльності селищної ради.
 
2. Скликає сесії селищної ради у випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
 
3. Веде засідання селищної ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
 
4. Забезпечує перспективне, поточне та оперативне планування роботи селищної ради.
 
5. Організовує підготовку та документальне оформлення сесій селищної ради:
·                    готує проекти розпоряджень селищного голови щодо термінів скликання та порядку денного сесій;
·                    запрошує депутатів та інших осіб на сесії;
·                    забезпечує підготовку рішень селищної ради, доведення їх до виконавців, контроль за їх виконанням;
·                    складає протоколи сесій.
6. За дорученням селищного голови координує діяльність постійних комісій селищної ради.
 
7. Забезпечує зберігання офіційних документів, пов´язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них особам, яким це право надано у встановленому порядку.
  
8. Готує інформацію для оприлюднення та відповіді на запити згідно Положення про доступ до публічної інформації у Карнаухівській селищній раді та її виконавчому комітеті.
 
9.  Організовує взаємодію з народними депутатами України та депутатами місцевих рад.
 
10.  Очолює конкурсну та атестаційну комісії виконкому селищної ради.
 
11.  Курирує діяльність установ культури, освіти, охорони здоров´я, розташованих в селищі.
 
12. Веде особистий прийом громадян, розглядає письмові звернення громадян за напрямами діяльності.
 
13. Здійснює чергування по селищу у неробочі, святкові та вихідні дні відповідно до розпоряджень селищного голови.
 
14.  Приймає участь в роботі тендерної комісії по закупівлі товарно-матеріальних цінностей і виконанню робіт та послуг.
 
15. Організовує за дорученням селищного голови відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.
 
16. Готує списки пільгової категорії мешканців селища на отримання твердого палива на складі у місті.
 
17.  Несе відповідальність за :
     - визначення категорії публічної інформації з обмеженим доступом;
     - достовірність переданих в електронному вигляді для оприлюднення проектів рішень селищної ради, що підлягають обговоренню, прийнятих рішень селищної ради, виданих розпоряджень селищного голови та іншої публічної інформації в межах своєї компетенції.
 
18.  Виконує поточні доручення селищного голови.
19.  У разі дострокового припинення повноважень селищного голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень здійснює повноваження селищного голови.
 
КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ
 ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
 
1. Організовує підготовку засідань виконавчого комітету, матеріалів  і проектів рішень для розгляду на засіданнях.
 
2. Складає перспективні, поточні та оперативні плани роботи виконкому Карнаухівської селищної ради.
 
3.  Забезпечує за дорученням селищного голови розгляд пропозицій, заяв       і скарг громадян, здійснює облік і звітність з цієї роботи.
 
4.  Робота з кадрами: веде особові справи працівників виконкому, трудові книжки, розробляє проекти наказів та розпоряджень з особового складу, готує документацію на конкурсну комісію, розробляє кадровий резерв виконкому селищної ради, складає графіки щорічних відпусток, звітує органам статистики про кількісний та якісний склад кадрів.
 
5.  Веде питання релігії.
 
6. Готує проекти розпоряджень селищного голови (крім фінансових питань), забезпечує доведення їх до виконавців.
 
7. Розробляє та узгоджує з архівним відділом міської ради номенклатуру справ, веде архів і діловодство.
 
8. Веде особистий прийом громадян.
 
9. Проводить організаційно-методичну роботу з головами квартальних комітетів.
 
10. Виконує повноваження, делеговані Баглійським відділом РАЦС:
·             здійснює державну реєстрацію народження, смерті і шлюбу;
·             веде облік та щомісячно здає до паспортного столу паспортні документи померлих громадян;
·             подає дані про померлих громадян до податкової інспекції;
·             надає консультації з вищезазначених питань;
·             несе особисту відповідальність за збереження, видачу та облік гербових свідоцтв;
·             щомісячно здає звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану та витрату гербових свідоцтв;
·             заповнює алфавітну книгу обліку актів цивільного стану.
    
11. Організовує господарство виконкому.
12. Бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.
 
13. Несе відповідальність за збереження гербової та інших печатей і штампів виконкому Карнаухівської селищної ради.
 
14. Готує інформацію для оприлюднення та відповіді на запити  згідно Положення про доступ до публічної інформації у Карнаухівській селищній раді та її виконавчому комітеті.
 
15.Організовує за дорученням селищного голови відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади  і місцевого самоврядування.
 
16. Веде табель обліку робочого часу та здає його в бухгалтерію.
 
17. Приймає участь у роботі тендерної комісії по закупівлі товарно-матеріальних цінностей і виконанню робіт та послуг.
 
18. Контролює роботу спеціаліста ІІ категорії з видачі довідок громадянам та діловодства.
19. Несе відповідальність за :
            - визначення категорії публічної інформації з обмеженим доступом;
            - достовірність переданих в електронному вигляді для оприлюднення проектів рішень виконавчого комітету селищної ради, що підлягають обговоренню, прийнятих рішень виконавчого комітету селищної ради, виданих розпоряджень селищного голови та іншої публічної інформації      в межах своєї компетенції.
 
20. Здійснює чергування по селищу у неробочі, святкові та вихідні дні відповідно до розпоряджень селищного голови.
 
21.Виконує поточні доручення селищного голови.
 
 Керуючий справами виконкому
 Карнаухівської селищної ради                                              Н. В.Іванюженко

 
ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ
головного бухгалтера
 виконавчого комітету Карнаухівської селищної ради
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Головний бухгалтер є посадовою особою виконавчого комітету Карнаухівської селищної ради.
1.2. Головний бухгалтер призначається на посаду наказом селищного голови.
1.3. Головний бухгалтер є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним -  перед селищною радою,  а з питань здійснення виконкомом повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним виконавчому комітету селищної ради.
1.4. На посаду головного бухгалтера призначаються особи, які мають вищу економічну освіту та досвід роботи за фахом в бюджетній сфері не менше 2-х років.
1.5. Головний бухгалтер повинен знати: Конституцію України, акти законодавства та нормативні документи, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня; регламентні, інструктивні та спеціальні акти і документи, що регулюють діяльність селищної ради і її виконавчого комітету, їх завдання та функції; бухгалтерський облік, основи права, державного управління, економіки та менеджменту; правила ділового етикету.
1.6. У своїй діяльності головний бухгалтер керується Конституцією України, Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про боротьбу з корупцією», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України», Бюджетним Кодексом України, іншими розпорядчими актами Президента України та вищих органів, наказами і розпорядженнями міського та селищного голови, рішеннями міської, селищної рад та їх виконавчих комітетів, регламентами селищної ради та її виконавчого комітету, посадовою інструкцією та завданнями керівництва селищної ради.             
1.7. Головний бухгалтер є працівником з ненормованим робочим днем. Режим роботи: понеділок-четвер – з 8-00 до 17-00, п’ятниця – з 8-00 до 15-45, перерва – з 12-00 до 12-45.
 
ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
Головний бухгалтер:
2.1. Забезпечує організацію бухгалтерського обліку у виконавчому комітеті і здійснює контроль за раціональним, економним використанням ресурсів, збереженням державної та комунальної власності.
2.2. Систематично проводить заняття з працівниками обліку підвідомчих установ по вивченню законодавчих, інструктивних та інших матеріалів по складанню та виконанню бюджету і кошторисів видатків по бухгалтерському обліку та звітності.
2.3. Розробляє графіки подання всіх необхідних для бухгалтерського обліку та контролю документів, пов’язаних з складанням і виконанням бюджету і кошторисів видатків підвідомчих установ.
2.4. Візує всі договори та угоди на одержання, придбання або відпуск товарно-матеріальних цінностей і на виконання робіт і послуг, що укладаються виконкомом селищної ради.
2.5. Веде контроль за своєчасними та в повній мірі обрахованими надходженнями різних видів податків та зборів до бюджету селищної ради.
2.6. Фінансує підвідомчі установи згідно з асигнуваннями, передбаченими кошторисами цих установ, в межах бюджетних видатків, затверджених селищною радою.
2.7. Вносить в установленому законодавством порядку зміни до кошторисів по загальному та спеціальному фондах.
2.8. Проводить перевірку документів щодо правильності їх оформлення та законності здійснюваних операцій.
2.9. Приймає участь у проведенні інвентаризацій матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та інших статей балансу.
2.10. Підписує і фіксує всі документи, пов’язані з виконанням бюджету, кошторисів видатків по бюджету та позабюджетних коштах, а також документи, які є основою для видачі грошей, товарно-матеріальних цінностей (платіжні доручення, платіжні відомості на зарплату та інші касові документи).
2.11. Готує кожного місяця аналіз доходів по кожному виду податкових та неподаткових надходжень і здає його до фінансового управління міськвиконкому.
2.12. Готує та здає аналітичні звіти з видаткової частини бюджету селища згідно бюджетної класифікації.
2.13. Готує, складає і передає квартальні та річні звіти про роботу селищної ради по виконанню бюджету селищної ради до вищестоящих органів.
2.14. Готує квартальні та річні звіти з пояснювальним записками і усіма розрахунками на розгляд виконкому, депутатських комісій та на затвердження сесіями селищної ради.
2.15. Виконує обов’язки заступника голови тендерної комісії по закупівлі товарно-матеріальних цінностей і виконанню робіт та послуг.
2.16. Приймає участь у роботі комісії по наданню матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та дітям-сиротам.
2.18. Готує проекти розпоряджень селищного голови з бюджетно-фінансових питань.
2.19. Готує інформацію для оприлюднення та відповіді на запити з фінансових питань згідно положення про доступ до публічної інформації     у Карнаухівській селищній раді та її виконавчому комітеті.
2.19. Здійснює чергування по селищу у неробочі, святкові та вихідні дні відповідно до розпоряджень селищного голови.
2.20. Приймає участь у організаційних заходах з підготовки та проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.
2.21. Виконує поточні доручення селищного голови.
 
ІІІ. ПРАВА
 
Головний бухгалтер має право:
3.1. Отримувати необхідну для виконання своїх завдань та функцій інформацію від підвідомчих установ і відповідних підрозділів за напрямом діяльності.
3.2. Одержувати матеріальне та соціально-побутове забезпечення, передбачене розділом V Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, матеріальну допомогу, премії та надбавки у відповідності    з постановою КМУ від 09.03.06 № 268.
 
IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
Головний бухгалтер несе персональну відповідальність за:
4.1. неякісне або несвоєчасне  виконання своїх посадових завдань та функціональних обов’язків;
4.2. порушення Попереджень про спеціальні обмеження, встановлених законами України „Про державну службу”, „Про боротьбу з корупцією” та Загальних правил поведінки державних службовців;
4.3. порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни, передбачених Кодексом законів про працю України.  
 
 
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
спеціаліста ІІ категорії (бухгалтера)
виконавчого комітету Карнаухівської селищної ради
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
            1.1. Спеціаліст ІІ категорії є посадовою особою виконавчого комітету Карнаухівської селищної ради.
           
            1.2. Спеціаліст ІІ категорії призначається на посаду та звільняється селищним головою в установленому законом порядку.
 
            1.3. Спеціаліст ІІ категорії безпосередньо підпорядкований головному бухгалтеру виконавчого комітету селищної ради.
 
            1.4. На посаду спеціаліста ІІ категорії (бухгалтера) призначаються особи, які мають вищу або середню спеціальну освіту за економічним напрямком та досвід роботи за фахом в бюджетній сфері не менше 1 року або досвід роботи за фахом не менше 2 років.
 
            1.5. Спеціаліст ІІ категорії повинен знати: Конституцію України, акти законодавства та нормативні документи, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня; регламентні, інструктивні та спеціальні акти      і документи, що регулюють діяльність селищної ради і її виконавчого комітету, їх завдання та функції; бухгалтерський облік, основи економіки, права, державного управління, правила ділового етикету, володіти навиками роботи на комп’ютері.
 
            1.6. У своїй діяльності спеціаліст ІІ категорії керується Конституцією України, Законами України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про боротьбу з корупцією”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими розпорядчими актами Президента України та вищих органів, наказами                і розпорядженнями міського та селищного голови, рішеннями міської, селищної рад та їх виконавчих комітетів, регламентами селищної ради та її виконавчого комітету, посадовою інструкцією та завданнями керівництва селищної ради.
            1.7. Спеціаліст ІІ категорії є працівником з ненормованим робочим днем та роз’їзним характером роботи. Режим роботи: понеділок-четвер – з 8-00 до 17-00, п’ятниця – з 8-00 до 15-45, перерва – з 12-00 до 12-45.    
 
 
ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
 
Спеціаліст ІІ категорії:
1.    Здійснює бухгалтерський облік товарно-матеріальних цінностей.
 
2.    Нараховує заробітну плату.
 
3.    Готує і здає бухгалтерські, податкові та статистичні звіти.
 
4.    Веде персоніфікований облік.
 
5.    Займається веденням первинної бухгалтерської документації.
 
6.    Готує документацію та бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.
 
7.   Нараховує знос основних засобів.
 
8.   Видає довідки про отримання доходів працівниками селищної ради та її виконавчого комітету.
 
9.    Займається видачею та обліком подорожніх листів для службового автомобіля.
 
10.  Видає довіреності матеріально-відповідальним особам.
 
11.  Складає кошторис та план асигнувань на рік.
 
12.  Оформляє платіжні документи.
 
13. Виконує обовязки від тендерної комісії по закупівлі товарно-матеріальних цінностей і виконанню робіт та послуг.
 
14.  Здійснює чергування по селищу у неробочі, святкові та вихідні дні відповідно до розпоряджень селищного голови.
 
15.    Приймає участь у організаційних заходах з підготовки та проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.
 
16. Виконує поточні доручення селищного голови.
ІІІ. ПРАВА
 
 Спеціаліст ІІ категорії має право:
            3.1. Отримувати необхідну для виконання своїх завдань та функцій інформацію від посадових осіб і підвідомчих установ за напрямом діяльності.
           
            3.2. Одержувати матеріальне та соціально-побутове забезпечення, передбачене розділом V Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, матеріальну допомогу, премії та надбавки у відповідності    з постановою КМУ від 09.03.2006 № 268 зі змінами та доповненнями..
 
ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
                 Спеціаліст ІІ категорії несе персональну відповідальність за:
            4.1. Неякісне або несвоєчасне виконання своїх посадових завдань та функціональних обов’язків.
            4.2. Порушення Попередження про спеціальні обмеження, встановлені законами України „Про державну службу”, „Про боротьбу з корупцією” та Загальних правил поведінки державних службовців.
            4.3. Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни, передбачених Кодексом законів про працю України.
 

 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
спеціаліста ІІ категорії
виконавчого комітету Карнаухівської селищної ради
(з питань діловодства)

 

 

 
 
 1.1. Спеціаліст ІІ категорії є посадовою особою виконавчого комітету Карнаухівської селищної ради.
 1.2. Спеціаліст ІІ категорії призначається на посаду та звільняється   селищним головою в установленому законом порядку.
 1.3. Спеціаліст ІІ категорії безпосередньо підпорядкований керуючому справами виконавчого комітету селищної ради.
1.4. На посаду спеціаліста ІІ категорії призначаються особи, які мають повну вищу освіту або вищу базову освіту та досвід роботи не менше 2-х років, добре володіють державною мовою, навичками роботи на комп’ютері та оргтехніці.
1.5. Спеціаліст ІІ категорії повинен знати: Конституцію України, акти законодавства та нормативні документи, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня; Сімейний Кодекс України, регламентні, інструктивні та спеціальні акти і документи, що регулюють діяльність селищної ради і її виконавчого комітету, їх завдання та функції; діловодство, основи права, державного управління, правила ділового етикету.
1.6. У своїй діяльності спеціаліст ІІ категорії керується Конституцією України, Законами України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про боротьбу з корупцією”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими розпорядчими актами Президента України та вищих органів, наказами і розпорядженнями міського та селищного голови, рішеннями міської, селищної рад та їх виконавчих комітетів, регламентами селищної ради та її виконавчого комітету, посадовою інструкцією та завданнями керівництва селищної ради.
1.7. Спеціаліст ІІ категорії є працівником з ненормованим робочим днем. Режим роботи: понеділок-четвер – з 8-00 до 17-00, п’ятниця – з 8-00 до 15-45, перерва – з 12-00 до 12-45.
 
   ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
 
Спеціаліст ІІ категорії:
1.  Збирає необхідну документацію та розробляє проект розпорядження селищного голови про надання матеріальної допомоги громадянам на поховання, узгоджуючи його з головним бухгалтером.
2. Відправляє та одержує поштову кореспонденцію, здійснює облік і контроль виконання вхідної та вихідної документації згідно відповідної інструкції.
3.  Друкує документацію по лінії місцевого самоврядування (листи, акти, довідки, рішення, протоколи, доповіді, тощо).
4.  Видає довідки громадянам (контроль роботи спеціаліста ІІ категорії на цій дільниці веде керуючий справами виконкому).
5.  Друкує документи з реєстрації актів цивільного стану.
6.  Приймає участь у роботі тендерної комісії по закупівлі товарно-матеріальних цінностей і виконанню робіт і послуг.
7. Виконує роботу кур’єра.
8.  Виконує обов’язки секретаря органу опіки та піклування.
9. Відповідає за оприлюднення публічної інформації згідно Положення про доступ до публічної інформації у Карнаухівській селищній раді та її виконавчому комітеті.
10. При гострій необхідності допомагає вирішувати завдання посадовим особам виконкому.
11. Приймає участь у організаційних заходах з підготовки і проведення референдумів та виборів.
12. Здійснює чергування по селищу у неробочі, святкові та вихідні дні відповідно до розпоряджень селищного голови.
13. Виконує поточні доручення селищного голови.
 
ІІІ. ПРАВА
                
Спеціаліст ІІ категорії має право:
 3.1. Отримувати необхідну для виконання своїх завдань та функцій інформацію від установ і організацій за напрямом діяльності.
 3.2. Одержувати матеріальне та соціально-побутове забезпечення, передбачене розділом V Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, матеріальну допомогу, премії та надбавки у відповідності   з постановою КМУ від 09.03.2006 № 268.
 
ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
                 Спеціаліст ІІ категорії несе персональну відповідальність за:
 4.1. неякісне або несвоєчасне виконання своїх посадових завдань та функціональних обов’язків;
 4.2. порушення Попередження про спеціальні обмеження, встановлені законами України „Про державну службу”, „Про боротьбу з корупцією” та Загальних правил поведінки державних службовців;
 4.3. порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни, передбачених Кодексом законів про працю України.
 
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
спеціаліста ІІ категорії (техніка з благоустрою)
виконавчого комітету Карнаухівської селищної ради

 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Спеціаліст ІІ категорії є посадовою особою виконавчого комітету Карнаухівської селищної ради.
1.2. Спеціаліст ІІ категорії призначається на посаду та звільняється селищним головою в установленому законом порядку.
1.3. Спеціаліст ІІ категорії безпосередньо підпорядкований селищному голові.
1.4. На посаду спеціаліста ІІ категорії (техніка з благоустрою) обираються особи, які мають вищу або середню спеціальну освіту та досвід роботи не менше 2-х років.
1.5. Спеціаліст ІІ категорії повинен знати: Конституцію України, акти законодавства та нормативні документи, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня; регламентні, інструктивні та спеціальні акти і документи, що регулюють діяльність селищної ради і її виконавчого комітету, їх завдання та функції; основи державного управління, права, економіки, правила ділового етикету.
1.6. У своїй діяльності спеціаліст ІІ категорії керується Конституцією України, Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про боротьбу з корупцією», «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, іншими розпорядчими актами Президента України та вищих органів, наказами   і розпорядженнями міського та селищного голови, рішеннями міської, селищної рад та їх виконавчих комітетів, регламентами селищної ради та її виконавчого комітету, посадовою інструкцією та завданнями керівництва селищної ради.  
1.7. Спеціаліст ІІ категорії є працівником з ненормованим робочим днем. Режим роботи: понеділок-четвер – з 8-00 до 17-00, п’ятниця – з 8-00 до 15-45, перерва – з 12-00 до 12-45.
ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ
Спеціаліст ІІ категорії:
 2.1. Виявляє проблеми щодо санітарного стану та благоустрою селища. Виходить з пропозиціями по їх вирішенню перед керівництвом селищної ради та приймає участь в усуненні недоліків.
 
2.2. Аналізує звернення жителів щодо необхідності ремонту доріг, посипки та очистки їх у зимовий період, поновлення освітлення, водопостачання, електрозв’язку, транспортного сполучення. Своєчасно подає заявки на усунення недоліків до відповідних служб та приймає участь   у нагляді за усуненням недоліків і якості виконання робіт.
 
2.3. Працює в тісному контакті з керівниками установ і організацій, головами квартальних комітетів з метою вирішення питань благоустрою, озеленення, покращення санітарного стану.
 
2.4. Організовує суботники та прибирання території селища напередодні свят.
2.5. Розглядає заяви та скарги громадян за напрямом діяльності, приймає участь в комісіях по їх вирішенню та надає письмові відповіді заявникам за результатами розгляду їх звернень, погоджуючи з селищним головою.
 
2.6. Готує інформаційні матеріали і проекти рішень виконкому з питань благоустрою, підготовки селища до зими, роботи комунальних служб.
 
2.7. Здійснює організацію і контроль за своєчасним виконанням рішень селищної ради, виконкому та вищестоящих організацій за напрямом діяльності.
 
2.8. Несе відповідальність за збереження та дислокацію сміттєзбиральних контейнерів.
 
2.9. Тримає під контролем стан селищних кладовищ та надає організаційну допомогу в їх благоустрої головам квартальних комітетів.
 
2.10. Контролює дотримання маршрутів руху та графіків роботи громадського транспорту.
 
2.11. Контролює стан аварійних дерев, сухостою та дерев, що досягли вікової межі; бере участь в роботі міської комісії по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню, складає акти та погоджує їх    з органами екологічного контролю.
 
2.12. Приймає участь в роботі адміністративної комісії.
 
2.13. Приймає участь у організаційних заходах з підготовки та проведення референдумів та виборів.
 
2.14. Здійснює чергування по селищу у неробочі, святкові та вихідні дні відповідно до розпоряджень селищного голови.
 
2.15. Виконує поточні доручення селищного голови.
ІІІ. ПРАВА
Спеціаліст ІІ категорії має право:
 3.1. Отримувати необхідну для виконання своїх завдань та функцій інформацію від установ і організацій за напрямом діяльності.
    
 3.2. Одержувати матеріальне та соціально-побутове забезпечення, передбачене розділом V Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, матеріальну допомогу, премії та надбавки у відповідності    з постановою КМУ від 09.03.2006 № 268.
 
IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
         Спеціаліст ІІ категорії несе персональну відповідальність за:
4.1. неякісне або несвоєчасне виконання своїх функціональних обов’язків;
4.2. порушення Попереджень про спеціальні обмеження, встановлених законами України „Про державну службу”, „Про боротьбу з корупцією” та Загальних правил поведінки державних службовців;
4.3. порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни, передбачених Кодексом законів про працю України.  
 
                                                                                               
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
водія Карнаухівської селищної ради
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
1.1. Водій Карнаухівської селищної ради (далі – водій) є робітником селищної ради, приймається на роботу селищним головою у встановленому законом порядку.
1.2. Водій є матеріально-відповідальною особою за службовий автомобіль.
1.3. Водій безпосередньо підпорядкований селищному голові, а за його відсутності – секретареві селищної ради та керуючому справами виконавчого комітету селищної ради.
1.4. Водій повинен знати:
 - призначення обладнання, принцип дії, роботу і обслуговування агрегатів, механізмів та приладів легкового автомобіля,
- правила дорожнього руху;
- основи безпеки руху;
- правила технічної експлуатації автомобілів (що відносяться до водіїв);
- основні показники роботи автомобілів і шляхи зниження собівартості перевозок;
 - ознаки, причини і небезпечні наслідки несправностей, що виникають у процесі   експлуатації автомобіля, способи їх виявлення та усунення;
 - порядок проведення технічного обслуговування автомобілів;
 - правила збереження автомобілів в гаражах і на відкритих стоянках;
 - правила експлуатації аккумуляторних батарей і автомобільних шин;
 - вплив погодних умов на безпеку управління автомобілем та способи попередження дорожно-транспортних пригод;
 - прийоми надання першої допомоги при нещасних випадках;
 - правила заповнення первинних документов по обліку роботы автомобіля,
 - правила внутрішнього трудового розпорядку,
 - правила з охорони праці та пожежної безпеки,
 - правила ділового етикету.
1.5. У своїй діяльності водій керується Правилами дорожнього руху України, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами селищного голови та цією інструкцією.
 1.6. Водій повинен мати практичний стаж та досвід роботи водієм не менше 3 років.
 1.7. Водій є працівником з ненормованим робочим днем.
 
ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
Водій службового автомобіля:
2.1.  Забезпечує своєчасне проходження техогляду автомобіля.
2.2.   Чітко та неухильно виконує Правила дорожнього руху України.
2.3.   Своєчасно доставляє осіб до місця призначення за дорученням керівництва.
2.4.   Утримує службовий автомобіль у належному технічному та санітарному стані.
2.5.   Забезпечує збереження службового автомобіля у робочий та позаробочий час.
2.6.   Своєчасно звітує про використання паливно-мастильних матеріалів.
2.7.   Виконує разові доручення селищного голови та осіб, що його заміщають.
 
ІІІ. ПРАВА
 Водій має право:
3.1. Вимагати від керівництва створення належних умов для виконання своїх посадових обов’язків.
3.2. Уносити керівництву селищної ради пропозиції щодо вдосконалення своєї роботи.
3.3. Завчасно у письмовій формі надавати заявку на придбання запасних частин, погоджену з селищним головою.
3.4. Вирішувати з працівниками структурних підрозділів питання, які необхідні для виконання своїх функцій (завдань).
 
ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
Водій службового автомобіля несе персональну відповідальність за:
4.1. неякісне або несвоєчасне виконання своїх функціональних обов’язків;
 4.2.   нанесення шкоди службовому автомобілю в будь-якій формі;
 4.2. порушення Правил дорожнього руху України, правил з охорони праці та пожежної безпеки;
 4.3. порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни, передбачених Кодексом законів про працю України.
 

 


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ