Положення про постійні комісії Карнаухівської селищної ради УІ скликання
Додаток
до рішення селищної ради
від 25.11.2010р.№ 9 -2/УІ
 
ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Карнаухівської селищної ради УІ скликання
 
Основні принципи організації діяльності постійних комісій
 Карнаухівської селищної ради, порядок їх утворення
 
Стаття 1. Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” селищна рада (далі „рада”) обирає з числа депутатів селищної ради постійні комісії для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що відносяться до ведення ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету і сприяння втілення їх у життя.
 
Стаття 2. Постійні комісії селищної ради утворюються на сесії обраної селищної ради на термін її повноваження.
Постійні комісії формуються депутатськими групами (фракціями) за принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів селищної ради.
Перелік постійних комісій затверджується рішенням селищної ради, виходячи із завдань, що стоять перед радою, і місцевих умов.
Протягом строку своїх повноважень селищна рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідувати і реорганізовувати раніше створені, вносити необхідні зміни в персональний склад комісій. Постійні комісії відповідальні перед селищною радою і їй підзвітні.
 
Стаття 3. Голова постійної комісії обирається радою за поданням селищного голови. Депутат селищної ради може бути членом тільки однієї постійної комісії.
До складу постійних комісій не може бути обраний секретар селищної ради. Заява депутата про включення до складу постійної комісії або про вихід зі складу постійної комісії подається в комісію з питань зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями, засобами масової інформації, правової політики, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, мандатну та депутатської етики.
 
Стаття 4. Постійні комісії селищної ради на своїх засіданнях відкритим голосуванням обирають заступника голови і секретаря комісії, можуть утворювати підкомісії за основними напрямками діяльності.
 
Стаття 5. Постійні комісії селищної ради:
Беруть участь у підготовці питань на сесії селищної ради.
Вивчають і готують за дорученням ради або власною ініціативою питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського та соціально-культурного будівництва, охорони навколишнього природного середовища, які вносять на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради і висновки з цих питань, виступають на сесіях з доповідями і співдоповідями.
Попередньо розглядають відповідні розділи програми економічного і соціального розвитку, проекти бюджету і звіти про виконання програм і виконання бюджету, вносять на них свої зауваження та пропозиції і передають їх до постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку селища, бюджету та фінансів, а в разі потреби подають ці зауваження і пропозиції раді.
Забезпечують підготовку до розгляду радою висновків з питань, що відносяться до компетенції ради, проводять роботу з виявлення резервів та додаткових доходів бюджету.
Вносять пропозиції з питань розвитку об’єктів комунальної власності.
Здійснюють контроль за розглядом та реалізацією державними і громадськими організаціями, посадовими особами пропозицій та зауважень депутатів, висловлених на сесіях селищної ради, засіданнях постійних комісій, за виконанням доручень виборців депутатам.
Сприяють депутатам ради в їх роботі з втілення в життя законів України, рішень селищної ради.
Подають пропозиції до ради або селищному голові про винесення на попереднє обговорення громадян за місцем проживання, громадських комітетів і трудових колективів найбільш важливих питань життя населення селища.
 
Стаття 6. Організація роботи постійної комісії селищної ради покладається на голову комісії, що скликає і веде засідання комісії, представляє комісію  у відносинах з державними, громадськими органами та організаціями, депутатами ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами (об’єднаннями), організаціями, установами і громадянами, організує роботу з виконання рішень комісії.
 
Стаття 7. Постійні комісії планують свою роботу в співробітництві з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, трудовими колективами на основі вільного ділового обговорення і вирішення питань, при виробленні рекомендацій вивчають і враховують суспільну думку.
 
Стаття 8. Постійні комісії попередньо обговорюють план заходів щодо виконання доручень виборців та дають на нього свої зауваження, перевіряють їх виконання, заслуховують повідомлення керівників підприємств, установ та організацій з цього питання і подають на розгляд ради відповідні пропозиції.
Стаття 9. Постійні комісії сприяють у розгляді пропозицій, заяв і скарг громадян, розглядають і дають відповіді заявникам з питань, що входять у компетенцію комісії.
 
Стаття 10. Питання, що відносяться до ведення декількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісій, а також за дорученням ради підготовлюватися   і розглядатися комісіями спільно (за узгодженням з головами комісій).
 
Стаття 11. У випадку розбіжностей позицій постійних комісій з одного і того ж питання вони приймають заходи щодо врегулювання розбіжностей. Якщо комісії не дійшли до згоди, вони доводять свої пропозиції до відома сесії.
 
Стаття 12. Засідання постійних комісій скликаються по мірі необхідності.
Про день, час, місце проведення і порядок денний засідання члени постійної комісії, а також запрошені на нього особи, сповіщаються головою комісії або за його дорученням секретарем комісії не пізніше, ніж за три дні до призначеного терміну.
 
Стаття 13. На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівці і вчені, що беруть участь у засіданнях з правом дорадчого голосу.
Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання.
 
Стаття 14. Засідання постійної комісії правомочні при наявності не менше половини загального складу комісії.
У випадку неможливості прибуття на засідання член комісії завчасно повідомляє про це голову, заступника або секретаря постійної комісії.
 
Стаття 15. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки та рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії. На кожному засіданні ведеться протокол.
При проведенні спільних засідань декількох постійних комісій висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу кожної комісії.
 
Стаття 16. Постійні комісії для підготовки питань, які розглядаються ними, можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з числа депутатів ради, представників державних органів, громадських організацій, громадських комітетів.
Можуть створюватись спільні підготовчі комісії та робочі групи, а також погоджувальні комісії.
 
Стаття 17. Голова постійної комісії організує і направляє роботу комісії, представляє її в раді, у відносинах з іншими державними і громадськими органами та організаціями, підприємствами і установами; інформує раду про розглянуті комісією питання, а також про заходи, прийняті з реалізації її рекомендацій; виступає від імені комісії на радіо, по телебаченню, у друкованих виданнях засобів масової інформації.
 
Стаття 18. Заступник голови постійної комісії допомагає голові в організації роботи комісії, а у випадку відсутності голови виконує його функції.
 
Стаття 19. Секретар постійної комісії:
повідомляє членам комісії про час і місце проведення засідань та інших заходів комісії;
веде діловодство комісії і протоколи її засідань, облік виконання членами комісії її доручень;
контролює своєчасне направлення виконавцям рекомендацій комісії, надходження від них відповідей, виконує інші доручення комісії.
 
Стаття 20. Рекомендації і висновки постійної комісії підписуються головою та секретарем комісії, а у випадку його відсутності – заступником комісії або секретарем комісії. Рекомендації і висновки, прийняті комісіями на спільних засіданнях підписуються головами відповідних комісій.
Протоколи засідань комісії підписуються головою та секретарем комісії.
Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами та секретарями цих комісій і зберігаються в матеріалах діловодства постійних комісій.
Після закінчення терміну скликання справжні екземпляри протоколів   і рекомендацій комісії оформлюються у встановленому порядку і здаються в архів селищної ради.
 
Стаття 21. Постійні комісії селищної ради здійснюють свою діяльність за принципами гласності, широко інформують про неї громадськість.
 
Стаття 22. Організаційне, технічне, правове та інше обслуговування діяльності постійних комісій забезпечується посадовими особами селищної ради.
 
Права та обов’язки постійних комісій селищної ради
 
Стаття 23. Постійні комісії при розгляді питань, що відносяться до їх ведення, користуються рівними правами і несуть рівні обов’язки.
 
Стаття 24. Постійні комісії мають право виносити на розгляд ради питання, що відносяться до ведення постійних комісій, можуть виступати з доповідями з співдоповідями на сесіях ради.
З питань підготовлених постійними комісіями спільно, комісії можуть виступати зі спільними доповідями і співдоповідями або окремо представляти свої зауваження і пропозиції.
 
Стаття 25. Постійні комісії вправі подавати до ради пропозиції про передачу проектів рішень ради з найбільш важливих питань на обговорення населення.
 
Стаття 26. Постійні комісії з питань, що відносяться до компетенції селищної ради, вправі заслуховувати інформацію посадових осіб селищної ради, підприємств, установ і організацій, що входять до складу селищної комунальної власності.
Зазначені органи та організації а також посадові особи зобов’язані виконувати рекомендації постійних комісій, надавати їм необхідні матеріали і документи.
 
Стаття 27. Розроблені постійними комісіями рекомендації направляються до відповідних державних і громадських органів, підприємств (об’єднань), установ та організацій, а в необхідних випадках – до органів місцевого самоврядування.
Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду відповідними державними і суспільними органами, підприємствами, установами та організаціями.
Про результати розгляду або про вжиті заходи має бути повідомлено постійним комісіям у місячний термін або в інший термі, установлений комісіями.
 
Стаття 28. Постійні комісії з питань, що віднесені до їх ведення, вправі вносити пропозиції про необхідність заслухати на сесії ради звіт або інформацію про роботу будь-якого органу або посадової особи про виконання ними рішень ради, своїх рекомендацій, рішень вищестоящих державних органів і доручень виборців.
 
Стаття 29. Постійні комісії вправі звернутися з запитом до селищного голови, керівників установ та організацій з питань, віднесених до ведення ради.
Орган або посадова особа, до яких адресовано запит (звернення), зобов’язані дати усну або письмову відповідь на запит (звернення) у терміни і в порядку, встановленому селищною радою.
За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.
 
Стаття 30. Постійні комісії вправі залучати до своєї роботи депутатів ради, що не входять до складу цих комісій, представників державних і громадських організацій, органів місцевого самоврядування, фахівців.
 
Стаття 31. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь у діяльності комісії, сприяти втіленню в життя її рішень, виконувати доручення комісій. Він користується вирішальним голосом з усіх питань, розглянутих постійною комісією і бере участь у їх підготовці та обговоренні, вносить пропозиції про необхідність проведення перевірок реалізації рішень селищної ради та рекомендацій постійних комісій.
Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може внести їх до протоколу комісії, який має бути оголошений на сесії.
Член постійної комісії за дорученням комісії та за своєю ініціативою може вивчати на місці питання, що відносяться до ведення комісії, узагальнювати пропозиції державних і суспільних органів та організацій, а також громадян, повідомляти про свої висновки і пропозиції комісію.
 
Стаття 32. Члени постійних комісій на час проведення засідань комісій,  а також виконання доручень звільняються від виконання службових або виробничих обов’язків. Витрати, пов’язані з участю в роботі постійної комісії, відшкодовуються у встановленому порядку (відповідно до статті 32 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”).
 
Основні напрямки діяльності постійних комісій селищної ради
 
Стаття 33. До селищної ради обрано 30 депутатів, з яких 29 мають бути членами постійних комісій. Для працездатності комісії, у кожній із них має бути не менше 3 і не більше 8 депутатів. Тому створюється п’ять постійних комісій.
 
Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку селища, бюджету та фінансів
 
1.1. Розглядає звернення, скарги і заяви громадян, суб’єктів господарювання в межах своєї компетенції.
1.2. Комісія попередньо розглядає проект бюджету, а також звіти про виконання разом з іншими постійними комісіями, підготовлює висновки, виступає з доповідями і співдоповідями з цього питання.
1.3. Здійснює контроль за виконанням селищного бюджету, проводить роботу з виявлення внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів бюджету, контролює порядок оформлення і використання позабюджетних коштів, цільових фондів і витрат.
1.4. Бере участь у проведенні експертизи селищних програм, у розгляді інших питань, пов’язаних з плануванням і бюджетно-фінансовою діяльністю ради.
1.5. Попередньо розглядає проекти планів програм, соціально-економічного розвитку селища, а також звіти про їх виконання разом з іншими постійними комісіями, готує висновки, виступає з доповідями і співдоповідями з цих питань.
 
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, земельних ресурсів та екології
 
2.1. Розглядає звернення, скарги і заяви громадян, суб’єктів господарювання в межах своєї компетенції.
2.2. Здійснює контроль за якістю обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства.
2.3. Здійснює контроль за планом соціально-економічного розвитку селища з питань підвищення рівня благоустрою і санітарного стану селища, збереження і розширення зелених насаджень.
2.4. Розглядає питання, які стосуються архітектури і будівництва в селищі, бере участь в обговоренні питань вилучення або надання землі.
2.5. Бере участь в обговоренні генерального плану забудови селища, проектів забудови окремих територій.
2.6. Вносить свої пропозиції зі спірних конфліктних питань, пов’язаних з використанням селищної території, земельних ділянок.
2.7. Готує пропозиції раді щодо створення позабюджетних фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, затвердження положень про ці фонди, здійснює контроль за витратами цих коштів.
2.8. Організує в разі потреби проведення відповідно до законодавства екологічної експертизи.
2.9. Забезпечує інформування населення, підприємств, організацій, установ про стан навколишнього природного середовища.
2.10. Бере участь в організації програм з ліквідації екологічних наслідків, залучення до цих робіт підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності, а також громадян у порядку, встановленому законодавством.
 
Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді та спорту
 
3.1. Розглядає звернення, скарги і заяви громадян, суб’єктів господарювання в межах своєї компетенції.
3.2. Аналізує і контролює стан освіти в селищі, подає рекомендації з подальшого поліпшення її якості, розвитку гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу в школі, дошкільному закладі.
Сприяє розвитку мережі, зміцненню матеріально-технічної бази установ освіти ініціює виділення коштів на вирішення соціальних питань працівників сфери освіти.
3.3. Сприяє створенню умов для розвитку культури, відродженню традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, а також для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання, в місцях масового відпочинку.
3.4. Сприяє зміцненню матеріально-технічної бази установи культури і спортивних споруджень; подає пропозиції з підвищення ролі культурно-освітніх установ у естетичному вихованні та удосконаленні організації дозвілля населення селища, сприяє справі збереження   і розвитку національних традицій, обрядів, народної творчості, художньої самодіяльності.
3.5. Аналізує проблеми і сприяє здійсненню заходів соціального захисту молоді, забезпеченню її житлом, організації дозвілля, забезпеченню інтересів молоді у сфері освіти і праці.
 
Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, побутового та торговельного обслуговування населення
4.1. Розглядає звернення, скарги і заяви громадян, суб’єктів господарювання у межах своїх компетенцій.
4.2. Розробляє рекомендації з переходу охорони здоров’я на госпрозрахунок організації страхової медицини.
4.3. Аналізує стан соціального захисту населення, сприяє розвитку мережі установ соціального забезпечення, зміцненню її бази.
4.4. Бере участь у встановленні за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових гарантій соціального захисту населення.
4.5. Сприяє здійсненню передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, багатодітних сімей і громадян похилого віку.
4.6. Готує пропозиції з раціонального використання трудових ресурсів, а також з розвитку системи працевлаштування.
4.7. Вирішує питання, пов’язані з розвитком торгівлі, громадського харчування, споживчого ринку, надання послуг населенню розвитком конкурентного середовища.
4.8. Сприяє подальшому розвитку торговельного обслуговування населення селища.
 
Постійна комісія з питань зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями, засобами масової інформації, правової політики, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, мандатна та депутатської етики
 
5.1. Розглядає питання діяльності в селищі органів місцевого самоорганізації населення.
5.2. Подає пропозиції раді, іншим органам самоврядування з розширення повноважень органів самоорганізації населення.
5.3. Сприяє проведенню загальних зборів громадян за місцем проживання.
5.4. Розглядає питання пов’язані з проведенням місцевих референдумів на території селища, дорадчих опитувань населення.
5.5. Здійснює взаємодію з політичними партіями і громадськими організаціями, розглядає питання, пов’язані з проведенням на території селища недержавних масових суспільних заходів політичного, релігійного характеру.
5.6. Розглядає звернення, скарги і заяви громадян, суб’єктів господарювання в межах своєї компетенції.
5.7. Готує висновки з питань, пов’язаних з гарантіями депутатської діяльності, розглядає протокол виборчої комісії про результати збору підписів у підтримку пропозиції про відкликання депутата і виносить питання на пленарне засідання селищної ради про проведення у відповідному окрузі голосування про відкликання депутата.
5.8. Готує за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради, рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю і дотримання норм депутатської етики, про роботу депутатів у раді, про виконання ними рішень ради і її органів.
5.9. Готує за дорученням ради, селищного голови рекомендації з питань, пов’язаних з дотриманням законодавства, захисту прав громадян.
 
 
 
 
 
Селищний голова                                           Т.В. ФРІСКЕ