Посадові обов’язки

1.  Сприяє реалізації на території міста державної політики у сфері:

-   житлово-комунального господарства та будівництва;

-   містобудування та архітектури;

-   регулювання земельних відносин.

2.  Координує діяльність в галузі будівництва житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.

3.        Координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста, його архітектурного вигляду.

4.        Здійснює в межах повноважень координацію діяльності щодо організації охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових та історико-культурних ландшафтів.

5.        Координує створення в місті напрямів структурно-інвестиційної політики, спрямованих на забезпечення збалансованого розвитку виробничого потенціалу та соціальної інфраструктури.

6.        Сприяє розробленню й розвитку міських галузевих програм та контролює їх виконання.

7.        Сприяє здійсненню на території міста політики у сфері управління та приватизації об’єктів комунальної власності міста, координує роботу виконавчих органів міської ради з цих питань.

8.        Забезпечує підготовку і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна шляхом приватизації.

9.        Координує роботу виконавчих органів міської ради з питань поповнення, оновлення та збереження майна підприємств комунальної власності міста.

10.     Здійснює в межах повноважень координацію за належним використанням об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста.

11.    Сприяє проведенню претензійно-позовної роботи із землекористувачами.

12.    Сприяє організації та виконанню заходів щодо забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок комунальної власності міста, наданих в користування на умовах оренди, та продажу земельних ділянок.

13.    Контролює підготовку питань для розгляду на сесіях міської ради та засіданнях виконавчого комітету міської ради щодо затвердження цільових комплексних програм розвитку будівництва та житлово-комунальної галузі міста, заходів щодо їх виконання.

14.    Сприяє розробленню проектів бюджетів у галузях житлово-комунального господарства та будівництва, архітектури та містобудування, раціональному використанню виділених коштів, співпраці виконавчих органів міської ради з департаментом фінансів міської ради з питань, що належать до його компетенції.

15.    Вивчає та впроваджує передовий досвід за напрямом діяльності.

16.  Погоджує за напрямом діяльності проекти організаційно-розпорядчих документів міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови та підписує службові документи, підготовлені підпорядкованим виконавчим органом.

17.    Здійснює заходи щодо вдосконалення структури виконавчих органів міської ради і підвищення ефективності роботи підприємств та організацій відповідно до підпорядкованості.

18.    Здійснює безпосереднє керівництво підпорядкованим виконавчим органом міської ради та його структурними підрозділами, спрямовує, координує та контролює його діяльність.

19.    Підписує річний план роботи підпорядкованого виконавчого органу міської ради та здійснює загальний контроль за його виконанням, погоджує пропозиції щодо формування річного плану роботи виконавчого комітету міської ради.

20.    Надає пропозиції щодо формування календарного (тижневого) плану основних заходів, що проводять міська рада, Карнаухівська селищна рада та їх виконавчі комітети.

21.   Забезпечує організацію своєчасного та якісного виконання розпорядчих документів та службових документів усіх рівнів за напрямом діяльності, що зокрема відповідно до чинного законодавства або резолюцією визначено контрольними.

22.  Розглядає службові документи всіх рівнів та забезпечує організацію своєчасного повернення опрацьованих службових документів для формування закінчених діловодством справ відповідно до вимог чинного законодавства з питань діловодства.

23.    Уносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників підпорядкованого виконавчого органу міської ради, керівників комунальних підприємств міста, з якими взаємодіє в межах наданих повноважень, застосування до них заохочень та дисциплінарних стягнень.

24.    Здійснює контроль за своєчасним заміщенням вакансій  у підпорядкованому виконавчому органі міської ради та керівників комунальних підприємств міста, з якими взаємодіє в межах наданих повноважень.

25.    Сприяє підвищенню кваліфікації посадових осіб підпорядкованого виконавчого органу міської ради.

26.    Очолює та бере участь у роботі комісій, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених при міському голові та виконавчому комітеті міської ради.

27.    Здійснює заходи щодо сприяння організації проведення на території міста громадських слухань за напрямом діяльності підпорядкованого виконавчого органу міської ради.

28.    Здійснює чергування по місту у вихідні та святкові дні за визначенням відповідальним черговим по місту.

29.   Забезпечує в межах наданих повноважень безперешкодне здійснення конституційних прав громадян звертатися письмово та на особистому прийомі із зауваженнями, скаргами та пропозиціями щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних, особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.

30.    Несе персональну відповідальність перед мешканцями міста за неякісне та несвоєчасне виконання покладених завдань за напрямом діяльності.

31.    Здійснює згідно з розпорядженням міського голови повноваження іншого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради на період його тимчасової відсутності.

32.    Здійснює повноваження обов’язків директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради відповідно до посадової інструкції.