Витяг
з розпорядження міського голови від 26.08.2014 № 155-р "Про забезпечення доступу до публічної інформації у Дніпродзержинській міській раді":

ІІ. Розгляд та опрацювання запитів на інформацію

2.1.      Облік та діловодне опрацювання запитів ведеться окремо від інших службових документів і покладається на відповідального з питань запитів
на інформацію.

2.2.      Приймання, облік та діловодне опрацювання запитів здійснюють:

-          відділ організації діяльності міської ради – стосовно діяльності Дніпродзержинської міської ради;

-          загальний відділ міської ради – стосовно діяльності виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради та міського голови;

-          відповідальний виконавчого органу міської ради – за напрямом діяльності виконавчого органу міської ради.

2.3.      Запити, що подаються в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою), підлягають обов’язковій реєстрації.

2.4.      Письмовий запит подається в довільній або встановленій розпорядником формах (додатки 1, 2 до Положення).

2.5.      У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальний з обов’язковим зазначенням в запиті свого прізвища, посади, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.6.      Зареєстровані письмові запити надаються на розгляд відповідальним за розгляд запитів в день їх надходження:

-          міському голові, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, секретарю міської ради – стосовно діяльності Дніпродзержинської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови згідно з розподілом обов’язків;

-          керівникові виконавчого органу міської ради – стосовно діяльності виконавчого органу міської ради.

2.7.      Відповідальний опрацьовує запити згідно з резолюцією міського голови, заступника міського голови, керівника виконавчого органу міської ради, здійснює систематизацію та контроль щодо підготовки відповіді на запит.

2.8.      Відповідь готується згідно з резолюцією та надається запитувачу
за підписом міського голови, секретаря міської ради, заступника міського голови, керівника виконавчого органу міської ради не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

2.9.      У разі якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів
і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян міста, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

2.10. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

2.11.    У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів
з обґрунтуванням такого продовження.

Про продовження строку розпорядник повідомляє запитувача
в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

2.12.    Доступ запитувачів до інформації забезпечує відповідальний.

2.13.    Розпорядник має право відмовити або відстрочити у задоволенні запиту у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.14.    Відмова у задоволенні запиту надається в письмовий формі, в якій має бути зазначено:

-          прізвище, ім’я, ім’я по батькові та посаду відповідального за розгляд запиту (міський голова, секретар міської ради, заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керівник виконавчого органу міської ради);

-          дату відмови;

-          мотивовану підставу відмови;

-          порядок оскарження відмови;

-          підпис відповідального за розгляд запиту.

2.15. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту має бути зазначено:

- прізвище, ім’я, ім’я по батькові та посаду відповідального за розгляд запиту (міський голова, секретар міської ради, заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керівник виконавчого органу міської ради);

-          дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

-          причини, у зв’язку з якими запит не може бути задоволений
у встановлений чинним законодавством строк;

-          строк, в який буде задоволено запит;

-          підпис відповідального за розгляд запиту.

2.16.    Інформація на запит надається безкоштовно.

2.17.    У разі якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Розмір на копіювання та друк копій документів обсягом більш
як 10 сторінок визначається розпорядником в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

2.18.    При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.