Головна / Громаді / Вакансії міської ради /
2015-10-23 15:44:37
          

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 11.01.2012 №11-р

 

(у редакції розпорядження міського голови
від 23.10.2015 №226-р)

 

 

 
ПОРЯДОК

проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення
вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування
в апараті Дніпродзержинської міської ради
та її виконавчих органах
 


І. Загальні положення

            1.1. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування четвертої – шостої категорій в апараті Дніпродзержинської міської ради та її виконавчих органах (далі – конкурс) проводиться відповідно до цього порядку, крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.2. Мета проведення конкурсу – забезпечення конституційного права рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

1.3. Для проведення конкурсу розпорядженням міського голови утворюється конкурсна комісія для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Дніпродзержинської міської ради та її виконавчих органах (далі – конкурсна комісія).

1.4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в апараті міської ради та виконавчих органах міської ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування (далі – посадові особи), зарахованих до кадрового резерву або які успішно пройшли стажування, може здійснюватися без конкурсного відбору.

1.5. На час довготривалої відсутності посадової особи (відсторонення від посади, хвороба, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, а також відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися особи за строковим трудовим договором (контрактом) без оголошення конкурсу. Такі особи не набувають статусу посадових осіб місцевого самоврядування.

ІІ. Умови проведення конкурсу

          2.1. Рішення   про   проведення  конкурсу приймається  міським  головою за наявності вакантної посади посадової особи в апараті Дніпродзержинської міської ради та її виконавчих органах.

          2.2. Керівники структурних підрозділів апарату міської ради та виконавчих органів міської ради, де є вакантні посади, своєчасно подають міському голові службову записку про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади.

          На підставі службової записки відділ персоналу міської ради (далі – кадрова служба) готує проект розпорядження міського голови про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади.

          2.3. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-      визнані у встановленому порядку недієздатними;

-      мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

-      у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

-      позбавлені права зайняття відповідної посади у встановленому законом порядку на визначений строк;

-      в інших випадках, установлених законами.

          2.4. Особи, які подали необхідні документи до кадрової служби для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади (далі – кандидати).

          2.5. У разі наявності одного кандидата, який відповідає умовам конкурсу та подав документи, які відповідають встановленим вимогам, конкурсна комісія приймає рішення про допущення його до іспиту та конкурсного відбору.

          2.6. Конкурс проводиться поетапно:

          - публікація оголошення про проведення конкурсу в міських засобах масової інформації;

          - прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

          - проведення іспиту та конкурсного відбору кандидатів.
ІІІ. Оголошення про конкурс

          3.1. Оголошення про проведення конкурсу публікується в інформаційно-аналітичному щотижневику Дніпродзержинської міської ради «Відомості» та на офіційному сайті Дніпродзержинської міської ради.

          3.2. В оголошенні про проведення конкурсу містяться такі відомості:

-      найменування органу, в якому проводиться конкурс – Дніпродзержинська міська рада;

-      місцезнаходження – пл. Дзержинського, 2, м. Дніпродзержинськ;

-      номер контактного телефону кадрової служби та виконавчого органу міської ради, де оголошено конкурс на заміщення вакантної посади;

-      назва вакантної посади;

-      основні вимоги до кандидатів, визначені відповідно до типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб;

-      строк прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

          В оголошенні зазначається, що додаткова інформація щодо основних функціональних обовязків, розміру та умов оплати праці надаватиметься кадровою службою.

          В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству.

          3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття міським головою рішення про призначення осіб згідно з пунктом 1.4. цього порядку, конкурс не оголошується.

ІV. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

          4.1. Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

-      заяву про участь у конкурсі на ім’я голови конкурсної комісії, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законодавством обмеженням, пов’язаним із прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

-      заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

-      фотокартку розміром 4 х 6 см (кольорову);

-      копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

-      декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

-      копію сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

-      копію військового квитка або тимчасового посвідчення (замість військового квитка) (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

-      довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

-      інформацію про працюючих у структурних підрозділах апарату Дніпродзержинської міської ради та її виконавчих органах близьких осіб.

          Копії документів засвідчуються кадровою службою.

          Особи, які працюють у структурних підрозділах апарату міської ради та виконавчих органах міської ради, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначені документи до заяви не додають.

          4.2. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

          4.3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

          4.4. Керівник кадрової служби проводить співбесіду з претендентом щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та перевіряє подані документи на їх відповідність встановленим вимогам, передбаченим для кандидатів на відповідну посаду.

          4.5. Керівником кадрової служби міської ради кандидату надається картка погодження щодо призначення на посаду для проведення співбесіди з безпосередніми керівниками структурних підрозділів апарату міської ради та виконавчих органів міської ради, де оголошено конкурс, та заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом міської ради та її виконавчого комітету.

          4.6. Кадрова служба перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

        4.7. Подані кандидатами документи й матеріали конкурсної комісії зберігаються в кадровій службі.

V. Проведення іспиту

          5.1. Іспит проводиться конкурсною комісією у встановленому законодавством порядку з метою об’єктивної оцінки знань та здібностей кандидатів.

          5.2. Керівник кадрової служби за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.                                                               

          5.3. Іспит складають кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на відповідні посади.

          Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

          Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за таких обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

            5.4.   Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінювання.

          5.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінювання їх знань Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого органу міської ради, де оголошено конкурс.

          5.6. Перелік питань для перевірки знання Конституції України,  законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» наведено у додатку 1 до Порядку.

          5.7. Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу апарату міської ради або виконавчого органу міської ради готуються відповідним органом за підписом керівника цього органу, погоджуються заступником міського голови за напрямом діяльності та  затверджується міським головою.

          5.8 Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені структурним підрозділом апарату міської ради або виконавчим органом, яким вони були підготовлені у встановленому порядку.

          5.9. Переліки питань для складання іспиту розміщуються на офіційному веб-сайті Дніпродзержинської міської ради та обов’язково надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі. 

            5.10. Екзаменаційні білети для складання іспиту кандидатів готуються за встановленою формою (додаток 2 до Порядку). До кожного білета включається 5 питань – по одному питанню для перевірки знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» (питання 1–3) та два питання (4–5) для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу апарату міської ради або виконавчого органу міської ради.

          5.11. Кількість білетів становить – 15.

          5.12. Процедура складання іспиту включає такі етапи:

          5.12.1. Організаційна підготовка до складання іспиту:

          5.12.1.1. Організаційна підготовка до складання іспиту здійснюється в день його проведення з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

          5.12.1.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

          5.12.1.3. Секретар конкурсної комісії до початку складання іспиту відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути вичерпною та доступною кандидатам. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту та за необхідності надати додаткові пояснення. Усі спірні питання, якщо такі виникли, мають бути вирішені головою конкурсної комісії.

          5.12.2. Складання іспиту:

          5.12.2.1. Під час підготовки кандидатами відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутні не менше трьох членів конкурсної комісії.

          5.12.2.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених наступним пунктом цього порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

          5.12.2.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

          5.12.2.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами,
які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

          5.12.2.5. Іспит складається державною мовою.

          5.12.2.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом виконавчого комітету міської ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я та ім’я по батькові кандидата, номер білета та зазначені у ньому питання.

          5.12.2.7. Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

          5.12.2.8. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

          5.12.3. Оцінювання іспиту:

          5.12.3.1. Для оцінювання знань кандидатів з кожного питання використовується пятибальна система. За результатами перевірки відповідей на питання екзаменаційного білета кандидатам виставляються такі оцінки:

-       п’ять балів – за глибокі знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та відмінні знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу апарату міської ради або виконавчого органу міської ради;

-       чотири бали – за повні знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та достатні знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу апарату міської ради або виконавчого органу міської ради;

-       три бали – за розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

-       два бали – за розуміння основних понять нормативно-правових актів та допущення значної кількості помилок;

-       один бал – за те, що кандидат не відповів на запитання екзаменаційного білета у встановлений строк.

          Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінювання проводиться всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

          5.12.4. Підбиття підсумків іспиту:

          5.12.4.1. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів до екзаменаційної відомості проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад осіб місцевого самоврядування в апараті Дніпродзержинської міської ради та її виконавчих органах (додаток 3 до Порядку). З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

          5.12.4.2. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

          5.12.4.3. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

          5.12.4.4. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

          5.12.4.5. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

          5.13. Під час проведення іспиту кандидати також опрацьовують завдання для перевірки практичних навиків володіння державною мовою та роботи на комп’ютері.

          Загальний час для опрацювання завдань становить не більше 15 хвилин.

          Опрацювання рівня володіння державною мовою та роботи на комп’ютері проводиться всіма членами конкурсної комісії як високий, достатній або недостатній.

          5.14. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі.

VІ. Конкурсний відбір

          6.1. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит,
на своєму засіданні здійснює конкурсний відбір кандидатів для зайняття вакантних посад у структурних підрозділах апарату міської ради або виконавчих органах міської ради.

          6.2. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на вакантну посаду, у разі їх згоди за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву Дніпродзержинської міської ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

          Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

          6.3. Якщо жоден із кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.

          6.4. У рішенні конкурсної комісії, що подається міському голові, обов’язково зазначаються пропозиції щодо:

-       призначення визначеного кандидата на вакантну посаду;

-       призначення кандидата з випробувальним строком;

-       призначення кандидата після проходження стажування;

-       визначення кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

          6.5. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

          Якщо кандидат претендує на заміщення вакантної посади, то протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу він надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком та медичну довідку про стан здоров’я, затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я для проходження вищезазначеної перевірки, яка проводиться відповідно до чинного законодавства.

          6.6. Рішення про призначення на посаду посадової особи та зарахування до кадрового резерву приймає міський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

          Рішення про призначення на посаду приймається за результатами спеціальної перевірки.

          6.7. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржено міському голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

          6.8. Рішення міського голови може бути оскаржено у порядку, визначеному законодавством.

 
 
 

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів
міської ради, керуючий справами
виконавчого комітету міської ради                                                                                                               Т.Ж.Завгородня