Посадові обов’язки

1.    Сприяє реалізації на території міста державної політики у сфері охорони здоров’я, соціального захисту населення, сімейної та гендерної політики, захисту прав неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми, еколого-економічного розвитку, екологічних прав громадян, охорони навколишнього природного середовища, охорони праці.

2.        Сприяє розробленню та розвитку міських галузевих програм
та контролює їх виконання.

3.        Сприяє діяльності ветеранських, громадських організацій (чорнобильців, афганців, інвалідів, в’язнів, репресованих, Товариства Червоного Хреста).

4.      Сприяє розробленню проектів бюджетів у галузях охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, сімейної та гендерної політики, охорони навколишнього природного середовища, раціональному використанню виділених коштів, співпраці виконавчих органів міської ради з департаментом фінансів міської ради.

5.       Координує та контролює роботу підприємств, організацій, установ міста з питань екології та захисту навколишнього природного середовища щодо додержання природоохоронного законодавства.

6.        Контролює впровадження й реалізацію еколого-економічного експерименту та відповідної галузевої програми.

7.        Забезпечує організацію виконання постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, законів України, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань екології та санітарно-епідеміологічного стану міста.

8.        Погоджує проекти розпорядчих актів міського голови, міської ради та її виконавчого комітету з питань, що належать до його компетенції.

9.        Очолює та бере участь у роботі комісій консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених при міському голові та виконавчих органах міської ради.

10.    Здійснює заходи щодо сприяння організації проведення на території міста громадських слухань за напрямами діяльності підпорядкованих виконавчих органів міської ради.

11.    Вивчає та впроваджує передовий досвід за напрямом діяльності.

12.    Здійснює заходи щодо вдосконалення структури виконавчих органів міської ради і підвищення ефективності роботи підприємств та організацій відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

13.    Здійснює безпосереднє керівництво підпорядкованими виконавчими органами міської ради, спрямовує, координує та контролює їх діяльність відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

14.    Погоджує річні (сформовані поквартально) плани роботи підпорядкованих виконавчих органів міської ради та здійснює загальний контроль за їх виконанням.

15.   Погоджує пропозиції керівників підпорядкованих виконавчих органів міської ради щодо формування річного (сформованого поквартально) плану роботи виконавчого комітету міської ради та календарного (тижневого) плану основних заходів, що проводять міська та районні у місті ради, Карнаухівська селищна рада та їх виконавчі комітети.

16.    Своєчасно надає пропозиції щодо формування календарного (тижневого) плану основних заходів, що проводять міська та районні у місті ради, Карнаухівська селищна рада та їх виконавчі комітети.

17.    Забезпечує організацію своєчасного та якісного виконання розпорядчих актів та службових документів усіх рівнів за напрямом діяльності, що, зокрема, відповідно до чинного законодавства або резолюцією визначено контрольними.

18.    Оперативно розглядає службові документи всіх рівнів та забезпечує організацію своєчасного повернення опрацьованих службових документів для формування закінчених діловодством справ відповідно до вимог чинного законодавства з питань діловодства.

19.    Погоджує документи з кадрових питань за напрямами діяльності відповідно до затвердженого розподілу обов'язків.

20.    Уносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників підпорядкованих виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств міста, застосування до них заохочень та дисциплінарних стягнень.

21.    Здійснює контроль за своєчасним заміщенням вакансій у підпорядкованих виконавчих органах міської ради та керівників комунальних підприємств міста.

22.    Сприяє підвищенню кваліфікації посадових осіб підпорядкованих виконавчих органів міської ради.

23.    Бере участь у роботі конкурсної комісії виконавчих органів міської ради відповідно до функціональних обов’язків.

24.    Здійснює чергування по місту у вихідні та святкові дні за визначенням відповідальним черговим по місту.

25.   Забезпечує в межах наданих повноважень безперешкодне здійснення конституційних прав громадян звертатися із зауваженнями, скаргами та пропозиціями щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних, особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.

26.    Здійснює особистий прийом громадян.

27.    Розглядає письмові звернення громадян.

28.    Несе персональну відповідальність перед мешканцями міста за неякісне та несвоєчасне виконання покладених завдань за напрямом діяльності.

29.    Згідно з розпорядженням міського голови виконує обов’язків іншого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради на період його тимчасової відсутності.