Експертиза нормативно - правових актів на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Експертиза нормативно-правових актів на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, антикорупційної експертизи, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Ратифікація Україною 17 липня 1997 року Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року стала важливим етапом на шляху входження нашої держави у європейський політико-правовий простір. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі – Конвенція) є міжнародним договором, на підставі якого більшість європейських держав зобов’язалися дотримуватися прав та основоположних свобод людини. Відповідно до статті 9 Конституції України «чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України». Таким чином, Конвенція та протоколи до неї набули статусу частини національного законодавства. Питання правової експертизи нормативно-правових актів на сьогодні являється одним із найактуальніших питань, та йому приділяється велика увага. Відповідно існує досить великий обсяг законодавства що регулює здійснення такої експертизи. Міністерством юстиції України 10 серпня 2015 року видано наказ № 1465/5 «Деякі питання здійснення експертизи проектів законів та проектів актів Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів, на які поширюється вимога державної реєстрації, щодо відповідності положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини», відповідно до якого керівники структурних підрозділів Міністерства юстиції України, визначені відповідальними за здійснення правової експертизи зобов’язані забезпечувати передання копій проектів законів України та проектів нормативно-правових актів, а також супровідних матеріалів до них до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини в день їх надходження до відповідного структурного підрозділу для здійснення юридичної експертизи на відповідність Конвенції та практиці Європейського суду з прав людини. Керівники структурних підрозділів Міністерства юстиції України, визначені відповідальними за здійснення правової експертизи, повинні надсилати розробнику Висновок Міністерства юстиції України разом з Висновком щодо відповідності проекту акта положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини та забезпечують включення до п. 9 Висновку Міністерства юстиції одного з наступних варіантів, визначених у п. 3 Висновку щодо відповідності проекту акта положенням Конвенції: 1) проект нормативно-правового акта відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини; 2) проект нормативно-правового акта не відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини; 3) проект нормативно-правового акта за предметом правового регулювання не стосується Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини. Експертиза нормативно-правових актів щодо відповідності положенням Конвенції поширюється на всі нормативно-правові акти, що підлягають державній реєстрації. Висновки, передбачені підпунктом «д» пункту 9 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року №731 (із змінами) щодо інших нормативно-правових актів підписуються посадовими особами, уповноваженими на це керівниками Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах Києві та Севастополі, міськрайонних (у разі утворення) управлінь юстиції. На сьогоднішній день не існує єдиного механізму проведення експертизи на відповідність нормативно-правових актів (їх проектів) Конвенції та протоколам до неї, складність полягає в тому що процедура такої експертизи не врегульована на нормативно-правовому рівні. З огляду на складність та комплексний характер питань, пов’язаних із Конвенцією, а також беручи до уваги, що практика Європейського суду з прав людини перебуває у постійному розвитку проведення експертизи є багатоетапним та відповідальним процесом. Вона здійснюється з метою встановлення відповідності нормативно-правового акта чи його проекту вимогам Конвенції та протоколів до неї та практиці Європейського суду з прав людини. У проведенні експертизи задіяні суб’єкти нормотворення та структурні підрозділи центрального апарату Міністерства юстиції та територіальні органи Міністерства юстиції. Експертиза проводиться у два етапи: Перший етап – перевірка чи предмет регулювання нормативно-правового акта (його проекту) стосується прав свобод, гарантованих конвенцією, тобто здійснюється перевірка на належність. Другий етап – перевірка нормативного акта (його проекту), предмет регулювання якого стосується прав і свобод, гарантованих Конвенцією, на відповідність положенням Конвенції та практиці Суду – так звана перевірка на відповідність.

Перший заступник

начальника Головного територіального

управління юстиції у Дніпропетровській області

О.В. Захарова